ปฏิทินญี่ปุ่น

2021ปี (令和3ปี)

2021ปี (令和3ปี)

 ここに2020年11月~2020年12月を表示
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1
大安 9/9 8.3 辛丑 赤口 9/10 9.3 壬寅 先勝 9/11 10.3 癸卯 友引 9/12 11.3 甲辰 先負 9/13 12.3 乙巳 仏滅 9/14 13.3 丙午 大安 9/15 14.3 丁未 赤口 9/16 15.3 戊申
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
赤口 9/16 15.3 戊申 先勝 9/17 16.3 己酉 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ 友引 9/18 17.3 庚戌 先負 9/19 18.3 辛亥 仏滅 9/20 19.3 壬子 大安 9/21 20.3 癸丑 赤口 9/22 21.3 甲寅 先勝 9/23 22.3 乙卯
8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
先勝 9/23 22.3 乙卯 友引 9/24 23.3 丙辰 先負 9/25 24.3 丁巳 仏滅 9/26 25.3 戊午 大安 9/27 26.3 己未 赤口 9/28 27.3 庚申 先勝 9/29 28.3 辛酉 仏滅 10/1 -0.1 壬戌
15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22
仏滅 10/1 -0.1 壬戌 大安 10/2 0.9 癸亥 赤口 10/3 1.9 甲子 先勝 10/4 2.9 乙丑 友引 10/5 3.9 丙寅 先負 10/6 4.9 丁卯 仏滅 10/7 5.9 戊辰 大安 10/8 6.9 己巳
22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
大安 10/8 6.9 己巳 วันแรงงานขอบคุณพระเจ้า 赤口 10/9 7.9 庚午 先勝 10/10 8.9 辛未 友引 10/11 9.9 壬申 先負 10/12 10.9 癸酉 仏滅 10/13 11.9 甲戌 大安 10/14 12.9 乙亥 赤口 10/15 13.9 丙子
29 29 30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
赤口 10/15 13.9 丙子 先勝 10/16 14.9 丁丑 友引 10/17 15.9 戊寅 先負 10/18 16.9 己卯 仏滅 10/19 17.9 庚辰 大安 10/20 18.9 辛巳 赤口 10/21 19.9 壬午 先勝 10/22 20.9 癸未
29 29 30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
赤口 10/15 13.9 丙子 先勝 10/16 14.9 丁丑 友引 10/17 15.9 戊寅 先負 10/18 16.9 己卯 仏滅 10/19 17.9 庚辰 大安 10/20 18.9 辛巳 赤口 10/21 19.9 壬午 先勝 10/22 20.9 癸未
6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
先勝 10/22 20.9 癸未 友引 10/23 21.9 甲申 先負 10/24 22.9 乙酉 仏滅 10/25 23.9 丙戌 大安 10/26 24.9 丁亥 赤口 10/27 25.9 戊子 先勝 10/28 26.9 己丑 友引 10/29 27.9 庚寅
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
友引 10/29 27.9 庚寅 先負 10/30 28.9 辛卯 大安 11/1 0.4 壬辰 赤口 11/2 1.4 癸巳 先勝 11/3 2.4 甲午 友引 11/4 3.4 乙未 先負 11/5 4.4 丙申 仏滅 11/6 5.4 丁酉
20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
仏滅 11/6 5.4 丁酉 大安 11/7 6.4 戊戌 赤口 11/8 7.4 己亥 先勝 11/9 8.4 庚子 友引 11/10 9.4 辛丑 先負 11/11 10.4 壬寅 仏滅 11/12 11.4 癸卯 大安 11/13 12.4 甲辰
27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3
大安 11/13 12.4 甲辰 赤口 11/14 13.4 乙巳 先勝 11/15 14.4 丙午 友引 11/16 15.4 丁未 先負 11/17 16.4 戊申 วันปีใหม่ 仏滅 11/18 17.4 己酉 大安 11/19 18.4 庚戌 赤口 11/20 19.4 辛亥
27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3
大安 11/13 12.4 甲辰 赤口 11/14 13.4 乙巳 先勝 11/15 14.4 丙午 友引 11/16 15.4 丁未 先負 11/17 16.4 戊申 วันปีใหม่ 仏滅 11/18 17.4 己酉 大安 11/19 18.4 庚戌 赤口 11/20 19.4 辛亥
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
赤口 11/20 19.4 辛亥 先勝 11/21 20.4 壬子 友引 11/22 21.4 癸丑 先負 11/23 22.4 甲寅 仏滅 11/24 23.4 乙卯 大安 11/25 24.4 丙辰 赤口 11/26 25.4 丁巳 先勝 11/27 26.4 戊午
10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
先勝 11/27 26.4 戊午 วันแห่งวัย 友引 11/28 27.4 己未 先負 11/29 28.4 庚申 赤口 12/1 -0.1 辛酉 先勝 12/2 0.9 壬戌 友引 12/3 1.9 癸亥 先負 12/4 2.9 甲子 仏滅 12/5 3.9 乙丑
17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
仏滅 12/5 3.9 乙丑 大安 12/6 4.9 丙寅 赤口 12/7 5.9 丁卯 先勝 12/8 6.9 戊辰 友引 12/9 7.9 己巳 先負 12/10 8.9 庚午 仏滅 12/11 9.9 辛未 大安 12/12 10.9 壬申
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31
大安 12/12 10.9 壬申 赤口 12/13 11.9 癸酉 先勝 12/14 12.9 甲戌 友引 12/15 13.9 乙亥 先負 12/16 14.9 丙子 仏滅 12/17 15.9 丁丑 大安 12/18 16.9 戊寅 赤口 12/19 17.9 己卯
31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
赤口 12/19 17.9 己卯 先勝 12/20 18.9 庚辰 友引 12/21 19.9 辛巳 先負 12/22 20.9 壬午 仏滅 12/23 21.9 癸未 大安 12/24 22.9 甲申 赤口 12/25 23.9 乙酉 先勝 12/26 24.9 丙戌
31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
赤口 12/19 17.9 己卯 先勝 12/20 18.9 庚辰 友引 12/21 19.9 辛巳 先負 12/22 20.9 壬午 仏滅 12/23 21.9 癸未 大安 12/24 22.9 甲申 赤口 12/25 23.9 乙酉 先勝 12/26 24.9 丙戌
7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
先勝 12/26 24.9 丙戌 友引 12/27 25.9 丁亥 先負 12/28 26.9 戊子 仏滅 12/29 27.9 己丑 วันสถาปนาแห่งชาติ 大安 12/30 28.9 庚寅 先勝 1/1 0.3 辛卯 友引 1/2 1.3 壬辰 先負 1/3 2.3 癸巳
14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21
先負 1/3 2.3 癸巳 仏滅 1/4 3.3 甲午 大安 1/5 4.3 乙未 赤口 1/6 5.3 丙申 先勝 1/7 6.3 丁酉 友引 1/8 7.3 戊戌 先負 1/9 8.3 己亥 仏滅 1/10 9.3 庚子
21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
仏滅 1/10 9.3 庚子 大安 1/11 10.3 辛丑 วันจักรพรรดิ 赤口 1/12 11.3 壬寅 先勝 1/13 12.3 癸卯 友引 1/14 13.3 甲辰 先負 1/15 14.3 乙巳 仏滅 1/16 15.3 丙午 大安 1/17 16.3 丁未
28 28 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
大安 1/17 16.3 丁未 赤口 1/18 17.3 戊申 先勝 1/19 18.3 己酉 友引 1/20 19.3 庚戌 先負 1/21 20.3 辛亥 仏滅 1/22 21.3 壬子 大安 1/23 22.3 癸丑 赤口 1/24 23.3 甲寅
28 28 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
大安 1/17 16.3 丁未 赤口 1/18 17.3 戊申 先勝 1/19 18.3 己酉 友引 1/20 19.3 庚戌 先負 1/21 20.3 辛亥 仏滅 1/22 21.3 壬子 大安 1/23 22.3 癸丑 赤口 1/24 23.3 甲寅
7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
赤口 1/24 23.3 甲寅 先勝 1/25 24.3 乙卯 友引 1/26 25.3 丙辰 先負 1/27 26.3 丁巳 仏滅 1/28 27.3 戊午 大安 1/29 28.3 己未 友引 2/1 -0.3 庚申 先負 2/2 0.7 辛酉
14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21
先負 2/2 0.7 辛酉 仏滅 2/3 1.7 壬戌 大安 2/4 2.7 癸亥 赤口 2/5 3.7 甲子 先勝 2/6 4.7 乙丑 友引 2/7 5.7 丙寅 วัน Equinox Vernal 先負 2/8 6.7 丁卯 仏滅 2/9 7.7 戊辰
21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
仏滅 2/9 7.7 戊辰 大安 2/10 8.7 己巳 赤口 2/11 9.7 庚午 先勝 2/12 10.7 辛未 友引 2/13 11.7 壬申 先負 2/14 12.7 癸酉 仏滅 2/15 13.7 甲戌 大安 2/16 14.7 乙亥
28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4
大安 2/16 14.7 乙亥 赤口 2/17 15.7 丙子 先勝 2/18 16.7 丁丑 友引 2/19 17.7 戊寅 先負 2/20 18.7 己卯 仏滅 2/21 19.7 庚辰 大安 2/22 20.7 辛巳 赤口 2/23 21.7 壬午
28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4
大安 2/16 14.7 乙亥 赤口 2/17 15.7 丙子 先勝 2/18 16.7 丁丑 友引 2/19 17.7 戊寅 先負 2/20 18.7 己卯 仏滅 2/21 19.7 庚辰 大安 2/22 20.7 辛巳 赤口 2/23 21.7 壬午
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
赤口 2/23 21.7 壬午 先勝 2/24 22.7 癸未 友引 2/25 23.7 甲申 先負 2/26 24.7 乙酉 仏滅 2/27 25.7 丙戌 大安 2/28 26.7 丁亥 赤口 2/29 27.7 戊子 先勝 2/30 28.7 己丑
11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
先勝 2/30 28.7 己丑 先負 3/1 0.0 庚寅 仏滅 3/2 1.0 辛卯 大安 3/3 2.0 壬辰 赤口 3/4 3.0 癸巳 先勝 3/5 4.0 甲午 友引 3/6 5.0 乙未 先負 3/7 6.0 丙申
18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
先負 3/7 6.0 丙申 仏滅 3/8 7.0 丁酉 大安 3/9 8.0 戊戌 赤口 3/10 9.0 己亥 先勝 3/11 10.0 庚子 友引 3/12 11.0 辛丑 先負 3/13 12.0 壬寅 仏滅 3/14 13.0 癸卯
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2
仏滅 3/14 13.0 癸卯 大安 3/15 14.0 甲辰 赤口 3/16 15.0 乙巳 先勝 3/17 16.0 丙午 วันชวา 友引 3/18 17.0 丁未 先負 3/19 18.0 戊申 仏滅 3/20 19.0 己酉 大安 3/21 20.0 庚戌
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2
仏滅 3/14 13.0 癸卯 大安 3/15 14.0 甲辰 赤口 3/16 15.0 乙巳 先勝 3/17 16.0 丙午 วันชวา 友引 3/18 17.0 丁未 先負 3/19 18.0 戊申 仏滅 3/20 19.0 己酉 大安 3/21 20.0 庚戌
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
大安 3/21 20.0 庚戌 วันอนุสรณ์สถานรัฐธรรมนูญ 赤口 3/22 21.0 辛亥 วันสีเขียว 先勝 3/23 22.0 壬子 วันเด็ก 友引 3/24 23.0 癸丑 先負 3/25 24.0 甲寅 仏滅 3/26 25.0 乙卯 大安 3/27 26.0 丙辰 赤口 3/28 27.0 丁巳
9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
赤口 3/28 27.0 丁巳 先勝 3/29 28.0 戊午 友引 3/30 29.0 己未 仏滅 4/1 0.3 庚申 大安 4/2 1.3 辛酉 赤口 4/3 2.3 壬戌 先勝 4/4 3.3 癸亥 友引 4/5 4.3 甲子
16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23
友引 4/5 4.3 甲子 先負 4/6 5.3 乙丑 仏滅 4/7 6.3 丙寅 大安 4/8 7.3 丁卯 赤口 4/9 8.3 戊辰 先勝 4/10 9.3 己巳 友引 4/11 10.3 庚午 先負 4/12 11.3 辛未
23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30
先負 4/12 11.3 辛未 仏滅 4/13 12.3 壬申 大安 4/14 13.3 癸酉 赤口 4/15 14.3 甲戌 先勝 4/16 15.3 乙亥 友引 4/17 16.3 丙子 先負 4/18 17.3 丁丑 仏滅 4/19 18.3 戊寅
30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
仏滅 4/19 18.3 戊寅 大安 4/20 19.3 己卯 赤口 4/21 20.3 庚辰 先勝 4/22 21.3 辛巳 友引 4/23 22.3 壬午 先負 4/24 23.3 癸未 仏滅 4/25 24.3 甲申 大安 4/26 25.3 乙酉
30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
仏滅 4/19 18.3 戊寅 大安 4/20 19.3 己卯 赤口 4/21 20.3 庚辰 先勝 4/22 21.3 辛巳 友引 4/23 22.3 壬午 先負 4/24 23.3 癸未 仏滅 4/25 24.3 甲申 大安 4/26 25.3 乙酉
6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
大安 4/26 25.3 乙酉 赤口 4/27 26.3 丙戌 先勝 4/28 27.3 丁亥 友引 4/29 28.3 戊子 大安 5/1 -0.3 己丑 赤口 5/2 0.7 庚寅 先勝 5/3 1.7 辛卯 友引 5/4 2.7 壬辰
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
友引 5/4 2.7 壬辰 先負 5/5 3.7 癸巳 仏滅 5/6 4.7 甲午 大安 5/7 5.7 乙未 赤口 5/8 6.7 丙申 先勝 5/9 7.7 丁酉 友引 5/10 8.7 戊戌 先負 5/11 9.7 己亥
20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
先負 5/11 9.7 己亥 仏滅 5/12 10.7 庚子 大安 5/13 11.7 辛丑 赤口 5/14 12.7 壬寅 先勝 5/15 13.7 癸卯 友引 5/16 14.7 甲辰 先負 5/17 15.7 乙巳 仏滅 5/18 16.7 丙午
27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3 4 4
仏滅 5/18 16.7 丙午 大安 5/19 17.7 丁未 赤口 5/20 18.7 戊申 先勝 5/21 19.7 己酉 友引 5/22 20.7 庚戌 先負 5/23 21.7 辛亥 仏滅 5/24 22.7 壬子 大安 5/25 23.7 癸丑
27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3 4 4
仏滅 5/18 16.7 丙午 大安 5/19 17.7 丁未 赤口 5/20 18.7 戊申 先勝 5/21 19.7 己酉 友引 5/22 20.7 庚戌 先負 5/23 21.7 辛亥 仏滅 5/24 22.7 壬子 大安 5/25 23.7 癸丑
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
大安 5/25 23.7 癸丑 赤口 5/26 24.7 甲寅 先勝 5/27 25.7 乙卯 友引 5/28 26.7 丙辰 先負 5/29 27.7 丁巳 仏滅 5/30 28.7 戊午 赤口 6/1 0.1 己未 先勝 6/2 1.1 庚申
11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
先勝 6/2 1.1 庚申 友引 6/3 2.1 辛酉 先負 6/4 3.1 壬戌 仏滅 6/5 4.1 癸亥 大安 6/6 5.1 甲子 赤口 6/7 6.1 乙丑 先勝 6/8 7.1 丙寅 友引 6/9 8.1 丁卯
18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
友引 6/9 8.1 丁卯 先負 6/10 9.1 戊辰 仏滅 6/11 10.1 己巳 大安 6/12 11.1 庚午 วันทะเล 赤口 6/13 12.1 辛未 スポーツの日 先勝 6/14 13.1 壬申 友引 6/15 14.1 癸酉 先負 6/16 15.1 甲戌
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1
先負 6/16 15.1 甲戌 仏滅 6/17 16.1 乙亥 大安 6/18 17.1 丙子 赤口 6/19 18.1 丁丑 先勝 6/20 19.1 戊寅 友引 6/21 20.1 己卯 先負 6/22 21.1 庚辰 仏滅 6/23 22.1 辛巳
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1
先負 6/16 15.1 甲戌 仏滅 6/17 16.1 乙亥 大安 6/18 17.1 丙子 赤口 6/19 18.1 丁丑 先勝 6/20 19.1 戊寅 友引 6/21 20.1 己卯 先負 6/22 21.1 庚辰 仏滅 6/23 22.1 辛巳
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
仏滅 6/23 22.1 辛巳 大安 6/24 23.1 壬午 赤口 6/25 24.1 癸未 先勝 6/26 25.1 甲申 友引 6/27 26.1 乙酉 先負 6/28 27.1 丙戌 仏滅 6/29 28.1 丁亥 วันภูเขา 先勝 7/1 -0.5 戊子
8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
วันภูเขา 先勝 7/1 -0.5 戊子 วันหยุดพักผ่อน 友引 7/2 0.5 己丑 先負 7/3 1.5 庚寅 仏滅 7/4 2.5 辛卯 大安 7/5 3.5 壬辰 赤口 7/6 4.5 癸巳 先勝 7/7 5.5 甲午 友引 7/8 6.5 乙未
15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22
友引 7/8 6.5 乙未 先負 7/9 7.5 丙申 仏滅 7/10 8.5 丁酉 大安 7/11 9.5 戊戌 赤口 7/12 10.5 己亥 先勝 7/13 11.5 庚子 友引 7/14 12.5 辛丑 先負 7/15 13.5 壬寅
22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
先負 7/15 13.5 壬寅 仏滅 7/16 14.5 癸卯 大安 7/17 15.5 甲辰 赤口 7/18 16.5 乙巳 先勝 7/19 17.5 丙午 友引 7/20 18.5 丁未 先負 7/21 19.5 戊申 仏滅 7/22 20.5 己酉
29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
仏滅 7/22 20.5 己酉 大安 7/23 21.5 庚戌 赤口 7/24 22.5 辛亥 先勝 7/25 23.5 壬子 友引 7/26 24.5 癸丑 先負 7/27 25.5 甲寅 仏滅 7/28 26.5 乙卯 大安 7/29 27.5 丙辰
29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
仏滅 7/22 20.5 己酉 大安 7/23 21.5 庚戌 赤口 7/24 22.5 辛亥 先勝 7/25 23.5 壬子 友引 7/26 24.5 癸丑 先負 7/27 25.5 甲寅 仏滅 7/28 26.5 乙卯 大安 7/29 27.5 丙辰
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
大安 7/29 27.5 丙辰 赤口 7/30 28.5 丁巳 友引 8/1 0.1 戊午 先負 8/2 1.1 己未 仏滅 8/3 2.1 庚申 大安 8/4 3.1 辛酉 赤口 8/5 4.1 壬戌 先勝 8/6 5.1 癸亥
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
先勝 8/6 5.1 癸亥 友引 8/7 6.1 甲子 先負 8/8 7.1 乙丑 仏滅 8/9 8.1 丙寅 大安 8/10 9.1 丁卯 赤口 8/11 10.1 戊辰 先勝 8/12 11.1 己巳 友引 8/13 12.1 庚午
19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
友引 8/13 12.1 庚午 เคารพในวันขึ้นปีใหม่ 先負 8/14 13.1 辛未 仏滅 8/15 14.1 壬申 大安 8/16 15.1 癸酉 วัน Equinox ฤดูใบไม้ร่วง 赤口 8/17 16.1 甲戌 先勝 8/18 17.1 乙亥 友引 8/19 18.1 丙子 先負 8/20 19.1 丁丑
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3
先負 8/20 19.1 丁丑 仏滅 8/21 20.1 戊寅 大安 8/22 21.1 己卯 赤口 8/23 22.1 庚辰 先勝 8/24 23.1 辛巳 友引 8/25 24.1 壬午 先負 8/26 25.1 癸未 仏滅 8/27 26.1 甲申
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3
先負 8/20 19.1 丁丑 仏滅 8/21 20.1 戊寅 大安 8/22 21.1 己卯 赤口 8/23 22.1 庚辰 先勝 8/24 23.1 辛巳 友引 8/25 24.1 壬午 先負 8/26 25.1 癸未 仏滅 8/27 26.1 甲申
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
仏滅 8/27 26.1 甲申 大安 8/28 27.1 乙酉 赤口 8/29 28.1 丙戌 先負 9/1 -0.3 丁亥 仏滅 9/2 0.7 戊子 大安 9/3 1.7 己丑 赤口 9/4 2.7 庚寅 先勝 9/5 3.7 辛卯
10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
先勝 9/5 3.7 辛卯 友引 9/6 4.7 壬辰 先負 9/7 5.7 癸巳 仏滅 9/8 6.7 甲午 大安 9/9 7.7 乙未 赤口 9/10 8.7 丙申 先勝 9/11 9.7 丁酉 友引 9/12 10.7 戊戌
17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
友引 9/12 10.7 戊戌 先負 9/13 11.7 己亥 仏滅 9/14 12.7 庚子 大安 9/15 13.7 辛丑 赤口 9/16 14.7 壬寅 先勝 9/17 15.7 癸卯 友引 9/18 16.7 甲辰 先負 9/19 17.7 乙巳
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31
先負 9/19 17.7 乙巳 仏滅 9/20 18.7 丙午 大安 9/21 19.7 丁未 赤口 9/22 20.7 戊申 先勝 9/23 21.7 己酉 友引 9/24 22.7 庚戌 先負 9/25 23.7 辛亥 仏滅 9/26 24.7 壬子
31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
仏滅 9/26 24.7 壬子 大安 9/27 25.7 癸丑 赤口 9/28 26.7 甲寅 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ 先勝 9/29 27.7 乙卯 友引 9/30 28.7 丙辰 仏滅 10/1 0.2 丁巳 大安 10/2 1.2 戊午 赤口 10/3 2.2 己未
31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
仏滅 9/26 24.7 壬子 大安 9/27 25.7 癸丑 赤口 9/28 26.7 甲寅 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ 先勝 9/29 27.7 乙卯 友引 9/30 28.7 丙辰 仏滅 10/1 0.2 丁巳 大安 10/2 1.2 戊午 赤口 10/3 2.2 己未
7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
赤口 10/3 2.2 己未 先勝 10/4 3.2 庚申 友引 10/5 4.2 辛酉 先負 10/6 5.2 壬戌 仏滅 10/7 6.2 癸亥 大安 10/8 7.2 甲子 赤口 10/9 8.2 乙丑 先勝 10/10 9.2 丙寅
14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21
先勝 10/10 9.2 丙寅 友引 10/11 10.2 丁卯 先負 10/12 11.2 戊辰 仏滅 10/13 12.2 己巳 大安 10/14 13.2 庚午 赤口 10/15 14.2 辛未 先勝 10/16 15.2 壬申 友引 10/17 16.2 癸酉
21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
友引 10/17 16.2 癸酉 先負 10/18 17.2 甲戌 วันแรงงานขอบคุณพระเจ้า 仏滅 10/19 18.2 乙亥 大安 10/20 19.2 丙子 赤口 10/21 20.2 丁丑 先勝 10/22 21.2 戊寅 友引 10/23 22.2 己卯 先負 10/24 23.2 庚辰
28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
先負 10/24 23.2 庚辰 仏滅 10/25 24.2 辛巳 大安 10/26 25.2 壬午 赤口 10/27 26.2 癸未 先勝 10/28 27.2 甲申 友引 10/29 28.2 乙酉 大安 11/1 -0.2 丙戌 赤口 11/2 0.8 丁亥
28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
先負 10/24 23.2 庚辰 仏滅 10/25 24.2 辛巳 大安 10/26 25.2 壬午 赤口 10/27 26.2 癸未 先勝 10/28 27.2 甲申 友引 10/29 28.2 乙酉 大安 11/1 -0.2 丙戌 赤口 11/2 0.8 丁亥
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
赤口 11/2 0.8 丁亥 先勝 11/3 1.8 戊子 友引 11/4 2.8 己丑 先負 11/5 3.8 庚寅 仏滅 11/6 4.8 辛卯 大安 11/7 5.8 壬辰 赤口 11/8 6.8 癸巳 先勝 11/9 7.8 甲午
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
先勝 11/9 7.8 甲午 友引 11/10 8.8 乙未 先負 11/11 9.8 丙申 仏滅 11/12 10.8 丁酉 大安 11/13 11.8 戊戌 赤口 11/14 12.8 己亥 先勝 11/15 13.8 庚子 友引 11/16 14.8 辛丑
19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
友引 11/16 14.8 辛丑 先負 11/17 15.8 壬寅 仏滅 11/18 16.8 癸卯 大安 11/19 17.8 甲辰 赤口 11/20 18.8 乙巳 先勝 11/21 19.8 丙午 友引 11/22 20.8 丁未 先負 11/23 21.8 戊申
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2
先負 11/23 21.8 戊申 仏滅 11/24 22.8 己酉 大安 11/25 23.8 庚戌 赤口 11/26 24.8 辛亥 先勝 11/27 25.8 壬子 友引 11/28 26.8 癸丑 วันปีใหม่ 先負 11/29 27.8 甲寅 仏滅 11/30 28.8 乙卯
-祝日-
1/1 วันปีใหม่ - ฉลองจุดเริ่มต้นของปี
1/11 วันแห่งวัย - ทราบว่าตอนนี้มันเป็นผู้ใหญ่หัวล้านเฉลิมฉลองเยาวชนที่จะเป็น Ikinuko ตัวเอง
2/11 วันสถาปนาแห่งชาติ - รำลึกถึงการก่อตั้งปลูกฝังความรักสำหรับประเทศ
2/23 วันจักรพรรดิ - ฉลองวันเกิดของจักรพรรดิ
3/20 วัน Equinox Vernal - สรรเสริญธรรมชาติหวงแหนชีวิต
4/29 วันชวา - ผ่านการเปลี่ยนแปลงวันต่อวันก็ถูกทอดทิ้งยุคของโชวะซึ่งได้รับการฟื้นฟูการจัดการความคิดไปในอนาคตของประเทศ
5/3 วันอนุสรณ์สถานรัฐธรรมนูญ - เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการบังคับใช้รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น, ประโยชน์ของการเจริญเติบโตของประเทศ
5/4 วันสีเขียว - ขอขอบคุณที่ผลประโยชน์ของตนพร้อมกับคุ้นเคยธรรมชาติบำรุงจิตใจที่อุดมไปด้วย
5/5 วันเด็ก - เคารพบุคลิกภาพของเด็กพร้อมกับมาตรการของเด็กเป็นอยู่ที่ดีต้องขอบคุณแม่
7/22 วันทะเล - เราขอขอบคุณประโยชน์ของน้ำทะเลที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองของประเทศทางทะเลญี่ปุ่น
7/23 スポーツの日 - คุ้นเคยกับกีฬาปลูกฝังสุขภาพร่างกายและจิตใจ
8/8 วันภูเขา - และโอกาสที่จะทำความคุ้นเคยกับภูเขาขอบคุณไปยังภูเขาของผลประโยชน์
8/9 วันหยุดพักผ่อน - วันหยุดแทน "วันภูเขา"
9/20 เคารพในวันขึ้นปีใหม่ - และเป็นที่นับถือคนเก่าที่ได้รับการทำเพื่อสังคมมานานหลายปีฉลองอายุยืน
9/23 วัน Equinox ฤดูใบไม้ร่วง - จงให้เกียรติแก่บรรพบุรุษของชิโนบุคนที่ขาดหายไป
11/3 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ - เสรีภาพและความรักสันติภาพส่งเสริมวัฒนธรรม
11/23 วันแรงงานขอบคุณพระเจ้า - จงให้เกียรติแก่แรงงานเฉลิมฉลองการผลิตแต่ละอื่น ๆ เพื่อขอบคุณคนจากแต่ละอื่น ๆ