ปฏิทินญี่ปุ่น

2018ปี (平成30ปี)

31 1 2 3 4 5 6
赤口 11/14 12.9 壬辰 วันปีใหม่ 先勝 11/15 13.9 癸巳 友引 11/16 14.9 甲午 先負 11/17 15.9 乙未 仏滅 11/18 16.9 丙申 大安 11/19 17.9 丁酉 赤口 11/20 18.9 戊戌
7 8 9 10 11 12 13
先勝 11/21 19.9 己亥 วันแห่งวัย 友引 11/22 20.9 庚子 先負 11/23 21.9 辛丑 仏滅 11/24 22.9 壬寅 大安 11/25 23.9 癸卯 赤口 11/26 24.9 甲辰 先勝 11/27 25.9 乙巳
14 15 16 17 18 19 20
友引 11/28 26.9 丙午 先負 11/29 27.9 丁未 仏滅 11/30 28.9 戊申 赤口 12/1 0.0 己酉 先勝 12/2 1.0 庚戌 友引 12/3 2.0 辛亥 先負 12/4 3.0 壬子
21 22 23 24 25 26 27
仏滅 12/5 4.0 癸丑 大安 12/6 5.0 甲寅 赤口 12/7 6.0 乙卯 先勝 12/8 7.0 丙辰 友引 12/9 8.0 丁巳 先負 12/10 9.0 戊午 仏滅 12/11 10.0 己未
28 29 30 31 1 2 3
大安 12/12 11.0 庚申 赤口 12/13 12.0 辛酉 先勝 12/14 13.0 壬戌 友引 12/15 14.0 癸亥 先負 12/16 15.0 甲子 仏滅 12/17 16.0 乙丑 大安 12/18 17.0 丙寅
28 29 30 31 1 2 3
大安 12/12 11.0 庚申 赤口 12/13 12.0 辛酉 先勝 12/14 13.0 壬戌 友引 12/15 14.0 癸亥 先負 12/16 15.0 甲子 仏滅 12/17 16.0 乙丑 大安 12/18 17.0 丙寅
4 5 6 7 8 9 10
赤口 12/19 18.0 丁卯 先勝 12/20 19.0 戊辰 友引 12/21 20.0 己巳 先負 12/22 21.0 庚午 仏滅 12/23 22.0 辛未 大安 12/24 23.0 壬申 赤口 12/25 24.0 癸酉
11 12 13 14 15 16 17
วันสถาปนาแห่งชาติ 先勝 12/26 25.0 甲戌 วันหยุดพักผ่อน 友引 12/27 26.0 乙亥 先負 12/28 27.0 丙子 仏滅 12/29 28.0 丁丑 大安 12/30 29.0 戊寅 先勝 1/1 0.2 己卯 友引 1/2 1.2 庚辰
18 19 20 21 22 23 24
先負 1/3 2.2 辛巳 仏滅 1/4 3.2 壬午 大安 1/5 4.2 癸未 赤口 1/6 5.2 甲申 先勝 1/7 6.2 乙酉 友引 1/8 7.2 丙戌 先負 1/9 8.2 丁亥
25 26 27 28 1 2 3
仏滅 1/10 9.2 戊子 大安 1/11 10.2 己丑 赤口 1/12 11.2 庚寅 先勝 1/13 12.2 辛卯 友引 1/14 13.2 壬辰 先負 1/15 14.2 癸巳 仏滅 1/16 15.2 甲午
25 26 27 28 1 2 3
仏滅 1/10 9.2 戊子 大安 1/11 10.2 己丑 赤口 1/12 11.2 庚寅 先勝 1/13 12.2 辛卯 友引 1/14 13.2 壬辰 先負 1/15 14.2 癸巳 仏滅 1/16 15.2 甲午
4 5 6 7 8 9 10
大安 1/17 16.2 乙未 赤口 1/18 17.2 丙申 先勝 1/19 18.2 丁酉 友引 1/20 19.2 戊戌 先負 1/21 20.2 己亥 仏滅 1/22 21.2 庚子 大安 1/23 22.2 辛丑
11 12 13 14 15 16 17
赤口 1/24 23.2 壬寅 先勝 1/25 24.2 癸卯 友引 1/26 25.2 甲辰 先負 1/27 26.2 乙巳 仏滅 1/28 27.2 丙午 大安 1/29 28.2 丁未 友引 2/1 -0.4 戊申
18 19 20 21 22 23 24
先負 2/2 0.6 己酉 仏滅 2/3 1.6 庚戌 大安 2/4 2.6 辛亥 วัน Equinox Vernal 赤口 2/5 3.6 壬子 先勝 2/6 4.6 癸丑 友引 2/7 5.6 甲寅 先負 2/8 6.6 乙卯
25 26 27 28 29 30 31
仏滅 2/9 7.6 丙辰 大安 2/10 8.6 丁巳 赤口 2/11 9.6 戊午 先勝 2/12 10.6 己未 友引 2/13 11.6 庚申 先負 2/14 12.6 辛酉 仏滅 2/15 13.6 壬戌
1 2 3 4 5 6 7
大安 2/16 14.6 癸亥 赤口 2/17 15.6 甲子 先勝 2/18 16.6 乙丑 友引 2/19 17.6 丙寅 先負 2/20 18.6 丁卯 仏滅 2/21 19.6 戊辰 大安 2/22 20.6 己巳
8 9 10 11 12 13 14
赤口 2/23 21.6 庚午 先勝 2/24 22.6 辛未 友引 2/25 23.6 壬申 先負 2/26 24.6 癸酉 仏滅 2/27 25.6 甲戌 大安 2/28 26.6 乙亥 赤口 2/29 27.6 丙子
15 16 17 18 19 20 21
先勝 2/30 28.6 丁丑 先負 3/1 0.0 戊寅 仏滅 3/2 1.0 己卯 大安 3/3 2.0 庚辰 赤口 3/4 3.0 辛巳 先勝 3/5 4.0 壬午 友引 3/6 5.0 癸未
22 23 24 25 26 27 28
先負 3/7 6.0 甲申 仏滅 3/8 7.0 乙酉 大安 3/9 8.0 丙戌 赤口 3/10 9.0 丁亥 先勝 3/11 10.0 戊子 友引 3/12 11.0 己丑 先負 3/13 12.0 庚寅
29 30 1 2 3 4 5
วันชวา 仏滅 3/14 13.0 辛卯 วันหยุดพักผ่อน 大安 3/15 14.0 壬辰 赤口 3/16 15.0 癸巳 先勝 3/17 16.0 甲午 วันอนุสรณ์สถานรัฐธรรมนูญ 友引 3/18 17.0 乙未 วันสีเขียว 先負 3/19 18.0 丙申 วันเด็ก 仏滅 3/20 19.0 丁酉
29 30 1 2 3 4 5
วันชวา 仏滅 3/14 13.0 辛卯 วันหยุดพักผ่อน 大安 3/15 14.0 壬辰 赤口 3/16 15.0 癸巳 先勝 3/17 16.0 甲午 วันอนุสรณ์สถานรัฐธรรมนูญ 友引 3/18 17.0 乙未 วันสีเขียว 先負 3/19 18.0 丙申 วันเด็ก 仏滅 3/20 19.0 丁酉
6 7 8 9 10 11 12
大安 3/21 20.0 戊戌 赤口 3/22 21.0 己亥 先勝 3/23 22.0 庚子 友引 3/24 23.0 辛丑 先負 3/25 24.0 壬寅 仏滅 3/26 25.0 癸卯 大安 3/27 26.0 甲辰
13 14 15 16 17 18 19
赤口 3/28 27.0 乙巳 先勝 3/29 28.0 丙午 仏滅 4/1 -0.4 丁未 大安 4/2 0.6 戊申 赤口 4/3 1.6 己酉 先勝 4/4 2.6 庚戌 友引 4/5 3.6 辛亥
20 21 22 23 24 25 26
先負 4/6 4.6 壬子 仏滅 4/7 5.6 癸丑 大安 4/8 6.6 甲寅 赤口 4/9 7.6 乙卯 先勝 4/10 8.6 丙辰 友引 4/11 9.6 丁巳 先負 4/12 10.6 戊午
27 28 29 30 31 1 2
仏滅 4/13 11.6 己未 大安 4/14 12.6 庚申 赤口 4/15 13.6 辛酉 先勝 4/16 14.6 壬戌 友引 4/17 15.6 癸亥 先負 4/18 16.6 甲子 仏滅 4/19 17.6 乙丑
27 28 29 30 31 1 2
仏滅 4/13 11.6 己未 大安 4/14 12.6 庚申 赤口 4/15 13.6 辛酉 先勝 4/16 14.6 壬戌 友引 4/17 15.6 癸亥 先負 4/18 16.6 甲子 仏滅 4/19 17.6 乙丑
3 4 5 6 7 8 9
大安 4/20 18.6 丙寅 赤口 4/21 19.6 丁卯 先勝 4/22 20.6 戊辰 友引 4/23 21.6 己巳 先負 4/24 22.6 庚午 仏滅 4/25 23.6 辛未 大安 4/26 24.6 壬申
10 11 12 13 14 15 16
赤口 4/27 25.6 癸酉 先勝 4/28 26.6 甲戌 友引 4/29 27.6 乙亥 先負 4/30 28.6 丙子 大安 5/1 0.3 丁丑 赤口 5/2 1.3 戊寅 先勝 5/3 2.3 己卯
17 18 19 20 21 22 23
友引 5/4 3.3 庚辰 先負 5/5 4.3 辛巳 仏滅 5/6 5.3 壬午 大安 5/7 6.3 癸未 赤口 5/8 7.3 甲申 先勝 5/9 8.3 乙酉 友引 5/10 9.3 丙戌
24 25 26 27 28 29 30
先負 5/11 10.3 丁亥 仏滅 5/12 11.3 戊子 大安 5/13 12.3 己丑 赤口 5/14 13.3 庚寅 先勝 5/15 14.3 辛卯 友引 5/16 15.3 壬辰 先負 5/17 16.3 癸巳
1 2 3 4 5 6 7
仏滅 5/18 17.3 甲午 大安 5/19 18.3 乙未 赤口 5/20 19.3 丙申 先勝 5/21 20.3 丁酉 友引 5/22 21.3 戊戌 先負 5/23 22.3 己亥 仏滅 5/24 23.3 庚子
8 9 10 11 12 13 14
大安 5/25 24.3 辛丑 赤口 5/26 25.3 壬寅 先勝 5/27 26.3 癸卯 友引 5/28 27.3 甲辰 先負 5/29 28.3 乙巳 赤口 6/1 0.0 丙午 先勝 6/2 1.0 丁未
15 16 17 18 19 20 21
友引 6/3 2.0 戊申 วันทะเล 先負 6/4 3.0 己酉 仏滅 6/5 4.0 庚戌 大安 6/6 5.0 辛亥 赤口 6/7 6.0 壬子 先勝 6/8 7.0 癸丑 友引 6/9 8.0 甲寅
22 23 24 25 26 27 28
先負 6/10 9.0 乙卯 仏滅 6/11 10.0 丙辰 大安 6/12 11.0 丁巳 赤口 6/13 12.0 戊午 先勝 6/14 13.0 己未 友引 6/15 14.0 庚申 先負 6/16 15.0 辛酉
29 30 31 1 2 3 4
仏滅 6/17 16.0 壬戌 大安 6/18 17.0 癸亥 赤口 6/19 18.0 甲子 先勝 6/20 19.0 乙丑 友引 6/21 20.0 丙寅 先負 6/22 21.0 丁卯 仏滅 6/23 22.0 戊辰
29 30 31 1 2 3 4
仏滅 6/17 16.0 壬戌 大安 6/18 17.0 癸亥 赤口 6/19 18.0 甲子 先勝 6/20 19.0 乙丑 友引 6/21 20.0 丙寅 先負 6/22 21.0 丁卯 仏滅 6/23 22.0 戊辰
5 6 7 8 9 10 11
大安 6/24 23.0 己巳 赤口 6/25 24.0 庚午 先勝 6/26 25.0 辛未 友引 6/27 26.0 壬申 先負 6/28 27.0 癸酉 仏滅 6/29 28.0 甲戌 วันภูเขา 先勝 7/1 -0.3 乙亥
12 13 14 15 16 17 18
友引 7/2 0.7 丙子 先負 7/3 1.7 丁丑 仏滅 7/4 2.7 戊寅 大安 7/5 3.7 己卯 赤口 7/6 4.7 庚辰 先勝 7/7 5.7 辛巳 友引 7/8 6.7 壬午
19 20 21 22 23 24 25
先負 7/9 7.7 癸未 仏滅 7/10 8.7 甲申 大安 7/11 9.7 乙酉 赤口 7/12 10.7 丙戌 先勝 7/13 11.7 丁亥 友引 7/14 12.7 戊子 先負 7/15 13.7 己丑
26 27 28 29 30 31 1
仏滅 7/16 14.7 庚寅 大安 7/17 15.7 辛卯 赤口 7/18 16.7 壬辰 先勝 7/19 17.7 癸巳 友引 7/20 18.7 甲午 先負 7/21 19.7 乙未 仏滅 7/22 20.7 丙申
26 27 28 29 30 31 1
仏滅 7/16 14.7 庚寅 大安 7/17 15.7 辛卯 赤口 7/18 16.7 壬辰 先勝 7/19 17.7 癸巳 友引 7/20 18.7 甲午 先負 7/21 19.7 乙未 仏滅 7/22 20.7 丙申
2 3 4 5 6 7 8
大安 7/23 21.7 丁酉 赤口 7/24 22.7 戊戌 先勝 7/25 23.7 己亥 友引 7/26 24.7 庚子 先負 7/27 25.7 辛丑 仏滅 7/28 26.7 壬寅 大安 7/29 27.7 癸卯
9 10 11 12 13 14 15
赤口 7/30 28.7 甲辰 友引 8/1 0.4 乙巳 先負 8/2 1.4 丙午 仏滅 8/3 2.4 丁未 大安 8/4 3.4 戊申 赤口 8/5 4.4 己酉 先勝 8/6 5.4 庚戌
16 17 18 19 20 21 22
友引 8/7 6.4 辛亥 เคารพในวันขึ้นปีใหม่ 先負 8/8 7.4 壬子 仏滅 8/9 8.4 癸丑 大安 8/10 9.4 甲寅 赤口 8/11 10.4 乙卯 先勝 8/12 11.4 丙辰 友引 8/13 12.4 丁巳
23 24 25 26 27 28 29
วัน Equinox ฤดูใบไม้ร่วง 先負 8/14 13.4 戊午 วันหยุดพักผ่อน 仏滅 8/15 14.4 己未 大安 8/16 15.4 庚申 赤口 8/17 16.4 辛酉 先勝 8/18 17.4 壬戌 友引 8/19 18.4 癸亥 先負 8/20 19.4 甲子
30 1 2 3 4 5 6
仏滅 8/21 20.4 乙丑 大安 8/22 21.4 丙寅 赤口 8/23 22.4 丁卯 先勝 8/24 23.4 戊辰 友引 8/25 24.4 己巳 先負 8/26 25.4 庚午 仏滅 8/27 26.4 辛未
30 1 2 3 4 5 6
仏滅 8/21 20.4 乙丑 大安 8/22 21.4 丙寅 赤口 8/23 22.4 丁卯 先勝 8/24 23.4 戊辰 友引 8/25 24.4 己巳 先負 8/26 25.4 庚午 仏滅 8/27 26.4 辛未
7 8 9 10 11 12 13
大安 8/28 27.4 壬申 วันสุขภาพและการกีฬา 赤口 8/29 28.4 癸酉 先負 9/1 -0.0 甲戌 仏滅 9/2 1.0 乙亥 大安 9/3 2.0 丙子 赤口 9/4 3.0 丁丑 先勝 9/5 4.0 戊寅
14 15 16 17 18 19 20
友引 9/6 5.0 己卯 先負 9/7 6.0 庚辰 仏滅 9/8 7.0 辛巳 大安 9/9 8.0 壬午 赤口 9/10 9.0 癸未 先勝 9/11 10.0 甲申 友引 9/12 11.0 乙酉
21 22 23 24 25 26 27
先負 9/13 12.0 丙戌 仏滅 9/14 13.0 丁亥 大安 9/15 14.0 戊子 赤口 9/16 15.0 己丑 先勝 9/17 16.0 庚寅 友引 9/18 17.0 辛卯 先負 9/19 18.0 壬辰
28 29 30 31 1 2 3
仏滅 9/20 19.0 癸巳 大安 9/21 20.0 甲午 赤口 9/22 21.0 乙未 先勝 9/23 22.0 丙申 友引 9/24 23.0 丁酉 先負 9/25 24.0 戊戌 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ 仏滅 9/26 25.0 己亥
28 29 30 31 1 2 3
仏滅 9/20 19.0 癸巳 大安 9/21 20.0 甲午 赤口 9/22 21.0 乙未 先勝 9/23 22.0 丙申 友引 9/24 23.0 丁酉 先負 9/25 24.0 戊戌 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ 仏滅 9/26 25.0 己亥
4 5 6 7 8 9 10
大安 9/27 26.0 庚子 赤口 9/28 27.0 辛丑 先勝 9/29 28.0 壬寅 友引 9/30 29.0 癸卯 仏滅 10/1 0.5 甲辰 大安 10/2 1.5 乙巳 赤口 10/3 2.5 丙午
11 12 13 14 15 16 17
先勝 10/4 3.5 丁未 友引 10/5 4.5 戊申 先負 10/6 5.5 己酉 仏滅 10/7 6.5 庚戌 大安 10/8 7.5 辛亥 赤口 10/9 8.5 壬子 先勝 10/10 9.5 癸丑
18 19 20 21 22 23 24
友引 10/11 10.5 甲寅 先負 10/12 11.5 乙卯 仏滅 10/13 12.5 丙辰 大安 10/14 13.5 丁巳 赤口 10/15 14.5 戊午 วันแรงงานขอบคุณพระเจ้า 先勝 10/16 15.5 己未 友引 10/17 16.5 庚申
25 26 27 28 29 30 1
先負 10/18 17.5 辛酉 仏滅 10/19 18.5 壬戌 大安 10/20 19.5 癸亥 赤口 10/21 20.5 甲子 先勝 10/22 21.5 乙丑 友引 10/23 22.5 丙寅 先負 10/24 23.5 丁卯
25 26 27 28 29 30 1
先負 10/18 17.5 辛酉 仏滅 10/19 18.5 壬戌 大安 10/20 19.5 癸亥 赤口 10/21 20.5 甲子 先勝 10/22 21.5 乙丑 友引 10/23 22.5 丙寅 先負 10/24 23.5 丁卯
2 3 4 5 6 7 8
仏滅 10/25 24.5 戊辰 大安 10/26 25.5 己巳 赤口 10/27 26.5 庚午 先勝 10/28 27.5 辛未 友引 10/29 28.5 壬申 大安 11/1 -0.2 癸酉 赤口 11/2 0.8 甲戌
9 10 11 12 13 14 15
先勝 11/3 1.8 乙亥 友引 11/4 2.8 丙子 先負 11/5 3.8 丁丑 仏滅 11/6 4.8 戊寅 大安 11/7 5.8 己卯 赤口 11/8 6.8 庚辰 先勝 11/9 7.8 辛巳
16 17 18 19 20 21 22
友引 11/10 8.8 壬午 先負 11/11 9.8 癸未 仏滅 11/12 10.8 甲申 大安 11/13 11.8 乙酉 赤口 11/14 12.8 丙戌 先勝 11/15 13.8 丁亥 友引 11/16 14.8 戊子
23 24 25 26 27 28 29
วันจักรพรรดิ 先負 11/17 15.8 己丑 วันหยุดพักผ่อน 仏滅 11/18 16.8 庚寅 大安 11/19 17.8 辛卯 赤口 11/20 18.8 壬辰 先勝 11/21 19.8 癸巳 友引 11/22 20.8 甲午 先負 11/23 21.8 乙未
30 31 1 2 3 4 5
仏滅 11/24 22.8 丙申 大安 11/25 23.8 丁酉 วันปีใหม่ 赤口 11/26 24.8 戊戌 先勝 11/27 25.8 己亥 友引 11/28 26.8 庚子 先負 11/29 27.8 辛丑 仏滅 11/30 28.8 壬寅


-祝日-
1/1 วันปีใหม่ - ฉลองจุดเริ่มต้นของปี
1/8 วันแห่งวัย - ทราบว่าตอนนี้มันเป็นผู้ใหญ่หัวล้านเฉลิมฉลองเยาวชนที่จะเป็น Ikinuko ตัวเอง
2/11 วันสถาปนาแห่งชาติ - รำลึกถึงการก่อตั้งปลูกฝังความรักสำหรับประเทศ
2/12 วันหยุดพักผ่อน - วันหยุดแทน "วันสถาปนาแห่งชาติ"
3/21 วัน Equinox Vernal - สรรเสริญธรรมชาติหวงแหนชีวิต
4/29 วันชวา - ผ่านการเปลี่ยนแปลงวันต่อวันก็ถูกทอดทิ้งยุคของโชวะซึ่งได้รับการฟื้นฟูการจัดการความคิดไปในอนาคตของประเทศ
4/30 วันหยุดพักผ่อน - วันหยุดแทน "วันชวา"
5/3 วันอนุสรณ์สถานรัฐธรรมนูญ - เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการบังคับใช้รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น, ประโยชน์ของการเจริญเติบโตของประเทศ
5/4 วันสีเขียว - ขอขอบคุณที่ผลประโยชน์ของตนพร้อมกับคุ้นเคยธรรมชาติบำรุงจิตใจที่อุดมไปด้วย
5/5 วันเด็ก - เคารพบุคลิกภาพของเด็กพร้อมกับมาตรการของเด็กเป็นอยู่ที่ดีต้องขอบคุณแม่
7/16 วันทะเล - เราขอขอบคุณประโยชน์ของน้ำทะเลที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองของประเทศทางทะเลญี่ปุ่น
8/11 วันภูเขา - และโอกาสที่จะทำความคุ้นเคยกับภูเขาขอบคุณไปยังภูเขาของผลประโยชน์
9/17 เคารพในวันขึ้นปีใหม่ - และเป็นที่นับถือคนเก่าที่ได้รับการทำเพื่อสังคมมานานหลายปีฉลองอายุยืน
9/23 วัน Equinox ฤดูใบไม้ร่วง - จงให้เกียรติแก่บรรพบุรุษของชิโนบุคนที่ขาดหายไป
9/24 วันหยุดพักผ่อน - วันหยุดแทน "วัน Equinox ฤดูใบไม้ร่วง"
10/8 วันสุขภาพและการกีฬา - คุ้นเคยกับกีฬาปลูกฝังสุขภาพร่างกายและจิตใจ
11/3 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ - เสรีภาพและความรักสันติภาพส่งเสริมวัฒนธรรม
11/23 วันแรงงานขอบคุณพระเจ้า - จงให้เกียรติแก่แรงงานเฉลิมฉลองการผลิตแต่ละอื่น ๆ เพื่อขอบคุณคนจากแต่ละอื่น ๆ
12/23 วันจักรพรรดิ - ฉลองวันเกิดของจักรพรรดิ
12/24 วันหยุดพักผ่อน - วันหยุดแทน "วันจักรพรรดิ"