ปฏิทินญี่ปุ่น

2019ปี (平成31ปี・令和元ปี)

2019ปี (平成31ปี・令和元ปี)

30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
仏滅 11/24 22.8 丙申 大安 11/25 23.8 丁酉 วันปีใหม่ 赤口 11/26 24.8 戊戌 先勝 11/27 25.8 己亥 友引 11/28 26.8 庚子 先負 11/29 27.8 辛丑 仏滅 11/30 28.8 壬寅 赤口 12/1 0.1 癸卯
6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
赤口 12/1 0.1 癸卯 先勝 12/2 1.1 甲辰 友引 12/3 2.1 乙巳 先負 12/4 3.1 丙午 仏滅 12/5 4.1 丁未 大安 12/6 5.1 戊申 赤口 12/7 6.1 己酉 先勝 12/8 7.1 庚戌
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
先勝 12/8 7.1 庚戌 วันแห่งวัย 友引 12/9 8.1 辛亥 先負 12/10 9.1 壬子 仏滅 12/11 10.1 癸丑 大安 12/12 11.1 甲寅 赤口 12/13 12.1 乙卯 先勝 12/14 13.1 丙辰 友引 12/15 14.1 丁巳
20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
友引 12/15 14.1 丁巳 先負 12/16 15.1 戊午 仏滅 12/17 16.1 己未 大安 12/18 17.1 庚申 赤口 12/19 18.1 辛酉 先勝 12/20 19.1 壬戌 友引 12/21 20.1 癸亥 先負 12/22 21.1 甲子
27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3
先負 12/22 21.1 甲子 仏滅 12/23 22.1 乙丑 大安 12/24 23.1 丙寅 赤口 12/25 24.1 丁卯 先勝 12/26 25.1 戊辰 友引 12/27 26.1 己巳 先負 12/28 27.1 庚午 仏滅 12/29 28.1 辛未
27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3
先負 12/22 21.1 甲子 仏滅 12/23 22.1 乙丑 大安 12/24 23.1 丙寅 赤口 12/25 24.1 丁卯 先勝 12/26 25.1 戊辰 友引 12/27 26.1 己巳 先負 12/28 27.1 庚午 仏滅 12/29 28.1 辛未
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
仏滅 12/29 28.1 辛未 大安 12/30 29.1 壬申 先勝 1/1 0.2 癸酉 友引 1/2 1.2 甲戌 先負 1/3 2.2 乙亥 仏滅 1/4 3.2 丙子 大安 1/5 4.2 丁丑 赤口 1/6 5.2 戊寅
10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
赤口 1/6 5.2 戊寅 วันสถาปนาแห่งชาติ 先勝 1/7 6.2 己卯 友引 1/8 7.2 庚辰 先負 1/9 8.2 辛巳 仏滅 1/10 9.2 壬午 大安 1/11 10.2 癸未 赤口 1/12 11.2 甲申 先勝 1/13 12.2 乙酉
17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
先勝 1/13 12.2 乙酉 友引 1/14 13.2 丙戌 先負 1/15 14.2 丁亥 仏滅 1/16 15.2 戊子 大安 1/17 16.2 己丑 赤口 1/18 17.2 庚寅 先勝 1/19 18.2 辛卯 友引 1/20 19.2 壬辰
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 1 1 2 2 3 3
友引 1/20 19.2 壬辰 先負 1/21 20.2 癸巳 仏滅 1/22 21.2 甲午 大安 1/23 22.2 乙未 赤口 1/24 23.2 丙申 先勝 1/25 24.2 丁酉 友引 1/26 25.2 戊戌 先負 1/27 26.2 己亥
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 1 1 2 2 3 3
友引 1/20 19.2 壬辰 先負 1/21 20.2 癸巳 仏滅 1/22 21.2 甲午 大安 1/23 22.2 乙未 赤口 1/24 23.2 丙申 先勝 1/25 24.2 丁酉 友引 1/26 25.2 戊戌 先負 1/27 26.2 己亥
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
先負 1/27 26.2 己亥 仏滅 1/28 27.2 庚子 大安 1/29 28.2 辛丑 赤口 1/30 29.2 壬寅 友引 2/1 0.5 癸卯 先負 2/2 1.5 甲辰 仏滅 2/3 2.5 乙巳 大安 2/4 3.5 丙午
10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
大安 2/4 3.5 丙午 赤口 2/5 4.5 丁未 先勝 2/6 5.5 戊申 友引 2/7 6.5 己酉 先負 2/8 7.5 庚戌 仏滅 2/9 8.5 辛亥 大安 2/10 9.5 壬子 赤口 2/11 10.5 癸丑
17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
赤口 2/11 10.5 癸丑 先勝 2/12 11.5 甲寅 友引 2/13 12.5 乙卯 先負 2/14 13.5 丙辰 วัน Equinox Vernal 仏滅 2/15 14.5 丁巳 大安 2/16 15.5 戊午 赤口 2/17 16.5 己未 先勝 2/18 17.5 庚申
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31
先勝 2/18 17.5 庚申 友引 2/19 18.5 辛酉 先負 2/20 19.5 壬戌 仏滅 2/21 20.5 癸亥 大安 2/22 21.5 甲子 赤口 2/23 22.5 乙丑 先勝 2/24 23.5 丙寅 友引 2/25 24.5 丁卯
31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
友引 2/25 24.5 丁卯 先負 2/26 25.5 戊辰 仏滅 2/27 26.5 己巳 大安 2/28 27.5 庚午 赤口 2/29 28.5 辛未 先負 3/1 -0.2 壬申 仏滅 3/2 0.8 癸酉 大安 3/3 1.8 甲戌
31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
友引 2/25 24.5 丁卯 先負 2/26 25.5 戊辰 仏滅 2/27 26.5 己巳 大安 2/28 27.5 庚午 赤口 2/29 28.5 辛未 先負 3/1 -0.2 壬申 仏滅 3/2 0.8 癸酉 大安 3/3 1.8 甲戌
7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
大安 3/3 1.8 甲戌 赤口 3/4 2.8 乙亥 先勝 3/5 3.8 丙子 友引 3/6 4.8 丁丑 先負 3/7 5.8 戊寅 仏滅 3/8 6.8 己卯 大安 3/9 7.8 庚辰 赤口 3/10 8.8 辛巳
14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21
赤口 3/10 8.8 辛巳 先勝 3/11 9.8 壬午 友引 3/12 10.8 癸未 先負 3/13 11.8 甲申 仏滅 3/14 12.8 乙酉 大安 3/15 13.8 丙戌 赤口 3/16 14.8 丁亥 先勝 3/17 15.8 戊子
21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
先勝 3/17 15.8 戊子 友引 3/18 16.8 己丑 先負 3/19 17.8 庚寅 仏滅 3/20 18.8 辛卯 大安 3/21 19.8 壬辰 赤口 3/22 20.8 癸巳 先勝 3/23 21.8 甲午 友引 3/24 22.8 乙未
28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
友引 3/24 22.8 乙未 วันชวา 先負 3/25 23.8 丙申 休日 仏滅 3/26 24.8 丁酉 天皇の即位の日 大安 3/27 25.8 戊戌 休日 赤口 3/28 26.8 己亥 วันอนุสรณ์สถานรัฐธรรมนูญ 先勝 3/29 27.8 庚子 วันสีเขียว 友引 3/30 28.8 辛丑 วันเด็ก 仏滅 4/1 0.2 壬寅
28 28 29 29 30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
友引 3/24 22.8 乙未 วันชวา 先負 3/25 23.8 丙申 休日 仏滅 3/26 24.8 丁酉 天皇の即位の日 大安 3/27 25.8 戊戌 休日 赤口 3/28 26.8 己亥 วันอนุสรณ์สถานรัฐธรรมนูญ 先勝 3/29 27.8 庚子 วันสีเขียว 友引 3/30 28.8 辛丑 วันเด็ก 仏滅 4/1 0.2 壬寅
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12
วันเด็ก 仏滅 4/1 0.2 壬寅 วันหยุดพักผ่อน 大安 4/2 1.2 癸卯 赤口 4/3 2.2 甲辰 先勝 4/4 3.2 乙巳 友引 4/5 4.2 丙午 先負 4/6 5.2 丁未 仏滅 4/7 6.2 戊申 大安 4/8 7.2 己酉
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
大安 4/8 7.2 己酉 赤口 4/9 8.2 庚戌 先勝 4/10 9.2 辛亥 友引 4/11 10.2 壬子 先負 4/12 11.2 癸丑 仏滅 4/13 12.2 甲寅 大安 4/14 13.2 乙卯 赤口 4/15 14.2 丙辰
19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
赤口 4/15 14.2 丙辰 先勝 4/16 15.2 丁巳 友引 4/17 16.2 戊午 先負 4/18 17.2 己未 仏滅 4/19 18.2 庚申 大安 4/20 19.2 辛酉 赤口 4/21 20.2 壬戌 先勝 4/22 21.2 癸亥
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2
先勝 4/22 21.2 癸亥 友引 4/23 22.2 甲子 先負 4/24 23.2 乙丑 仏滅 4/25 24.2 丙寅 大安 4/26 25.2 丁卯 赤口 4/27 26.2 戊辰 先勝 4/28 27.2 己巳 友引 4/29 28.2 庚午
26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2
先勝 4/22 21.2 癸亥 友引 4/23 22.2 甲子 先負 4/24 23.2 乙丑 仏滅 4/25 24.2 丙寅 大安 4/26 25.2 丁卯 赤口 4/27 26.2 戊辰 先勝 4/28 27.2 己巳 友引 4/29 28.2 庚午
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
友引 4/29 28.2 庚午 大安 5/1 -0.3 辛未 赤口 5/2 0.7 壬申 先勝 5/3 1.7 癸酉 友引 5/4 2.7 甲戌 先負 5/5 3.7 乙亥 仏滅 5/6 4.7 丙子 大安 5/7 5.7 丁丑
9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
大安 5/7 5.7 丁丑 赤口 5/8 6.7 戊寅 先勝 5/9 7.7 己卯 友引 5/10 8.7 庚辰 先負 5/11 9.7 辛巳 仏滅 5/12 10.7 壬午 大安 5/13 11.7 癸未 赤口 5/14 12.7 甲申
16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23
赤口 5/14 12.7 甲申 先勝 5/15 13.7 乙酉 友引 5/16 14.7 丙戌 先負 5/17 15.7 丁亥 仏滅 5/18 16.7 戊子 大安 5/19 17.7 己丑 赤口 5/20 18.7 庚寅 先勝 5/21 19.7 辛卯
23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30
先勝 5/21 19.7 辛卯 友引 5/22 20.7 壬辰 先負 5/23 21.7 癸巳 仏滅 5/24 22.7 甲午 大安 5/25 23.7 乙未 赤口 5/26 24.7 丙申 先勝 5/27 25.7 丁酉 友引 5/28 26.7 戊戌
30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
友引 5/28 26.7 戊戌 先負 5/29 27.7 己亥 仏滅 5/30 28.7 庚子 赤口 6/1 0.3 辛丑 先勝 6/2 1.3 壬寅 友引 6/3 2.3 癸卯 先負 6/4 3.3 甲辰 仏滅 6/5 4.3 乙巳
30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
友引 5/28 26.7 戊戌 先負 5/29 27.7 己亥 仏滅 5/30 28.7 庚子 赤口 6/1 0.3 辛丑 先勝 6/2 1.3 壬寅 友引 6/3 2.3 癸卯 先負 6/4 3.3 甲辰 仏滅 6/5 4.3 乙巳
7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
仏滅 6/5 4.3 乙巳 大安 6/6 5.3 丙午 赤口 6/7 6.3 丁未 先勝 6/8 7.3 戊申 友引 6/9 8.3 己酉 先負 6/10 9.3 庚戌 仏滅 6/11 10.3 辛亥 大安 6/12 11.3 壬子
14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21
大安 6/12 11.3 壬子 วันทะเล 赤口 6/13 12.3 癸丑 先勝 6/14 13.3 甲寅 友引 6/15 14.3 乙卯 先負 6/16 15.3 丙辰 仏滅 6/17 16.3 丁巳 大安 6/18 17.3 戊午 赤口 6/19 18.3 己未
21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
赤口 6/19 18.3 己未 先勝 6/20 19.3 庚申 友引 6/21 20.3 辛酉 先負 6/22 21.3 壬戌 仏滅 6/23 22.3 癸亥 大安 6/24 23.3 甲子 赤口 6/25 24.3 乙丑 先勝 6/26 25.3 丙寅
28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4
先勝 6/26 25.3 丙寅 友引 6/27 26.3 丁卯 先負 6/28 27.3 戊辰 仏滅 6/29 28.3 己巳 先勝 7/1 -0.0 庚午 友引 7/2 1.0 辛未 先負 7/3 2.0 壬申 仏滅 7/4 3.0 癸酉
28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4
先勝 6/26 25.3 丙寅 友引 6/27 26.3 丁卯 先負 6/28 27.3 戊辰 仏滅 6/29 28.3 己巳 先勝 7/1 -0.0 庚午 友引 7/2 1.0 辛未 先負 7/3 2.0 壬申 仏滅 7/4 3.0 癸酉
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
仏滅 7/4 3.0 癸酉 大安 7/5 4.0 甲戌 赤口 7/6 5.0 乙亥 先勝 7/7 6.0 丙子 友引 7/8 7.0 丁丑 先負 7/9 8.0 戊寅 仏滅 7/10 9.0 己卯 วันภูเขา 大安 7/11 10.0 庚辰
11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
วันภูเขา 大安 7/11 10.0 庚辰 วันหยุดพักผ่อน 赤口 7/12 11.0 辛巳 先勝 7/13 12.0 壬午 友引 7/14 13.0 癸未 先負 7/15 14.0 甲申 仏滅 7/16 15.0 乙酉 大安 7/17 16.0 丙戌 赤口 7/18 17.0 丁亥
18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
赤口 7/18 17.0 丁亥 先勝 7/19 18.0 戊子 友引 7/20 19.0 己丑 先負 7/21 20.0 庚寅 仏滅 7/22 21.0 辛卯 大安 7/23 22.0 壬辰 赤口 7/24 23.0 癸巳 先勝 7/25 24.0 甲午
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1
先勝 7/25 24.0 甲午 友引 7/26 25.0 乙未 先負 7/27 26.0 丙申 仏滅 7/28 27.0 丁酉 大安 7/29 28.0 戊戌 友引 8/1 -0.3 己亥 先負 8/2 0.7 庚子 仏滅 8/3 1.7 辛丑
25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1
先勝 7/25 24.0 甲午 友引 7/26 25.0 乙未 先負 7/27 26.0 丙申 仏滅 7/28 27.0 丁酉 大安 7/29 28.0 戊戌 友引 8/1 -0.3 己亥 先負 8/2 0.7 庚子 仏滅 8/3 1.7 辛丑
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
仏滅 8/3 1.7 辛丑 大安 8/4 2.7 壬寅 赤口 8/5 3.7 癸卯 先勝 8/6 4.7 甲辰 友引 8/7 5.7 乙巳 先負 8/8 6.7 丙午 仏滅 8/9 7.7 丁未 大安 8/10 8.7 戊申
8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
大安 8/10 8.7 戊申 赤口 8/11 9.7 己酉 先勝 8/12 10.7 庚戌 友引 8/13 11.7 辛亥 先負 8/14 12.7 壬子 仏滅 8/15 13.7 癸丑 大安 8/16 14.7 甲寅 赤口 8/17 15.7 乙卯
15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22
赤口 8/17 15.7 乙卯 เคารพในวันขึ้นปีใหม่ 先勝 8/18 16.7 丙辰 友引 8/19 17.7 丁巳 先負 8/20 18.7 戊午 仏滅 8/21 19.7 己未 大安 8/22 20.7 庚申 赤口 8/23 21.7 辛酉 先勝 8/24 22.7 壬戌
22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
先勝 8/24 22.7 壬戌 วัน Equinox ฤดูใบไม้ร่วง 友引 8/25 23.7 癸亥 先負 8/26 24.7 甲子 仏滅 8/27 25.7 乙丑 大安 8/28 26.7 丙寅 赤口 8/29 27.7 丁卯 先勝 8/30 28.7 戊辰 先負 9/1 0.4 己巳
29 29 30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
先負 9/1 0.4 己巳 仏滅 9/2 1.4 庚午 大安 9/3 2.4 辛未 赤口 9/4 3.4 壬申 先勝 9/5 4.4 癸酉 友引 9/6 5.4 甲戌 先負 9/7 6.4 乙亥 仏滅 9/8 7.4 丙子
29 29 30 30 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
先負 9/1 0.4 己巳 仏滅 9/2 1.4 庚午 大安 9/3 2.4 辛未 赤口 9/4 3.4 壬申 先勝 9/5 4.4 癸酉 友引 9/6 5.4 甲戌 先負 9/7 6.4 乙亥 仏滅 9/8 7.4 丙子
6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
仏滅 9/8 7.4 丙子 大安 9/9 8.4 丁丑 赤口 9/10 9.4 戊寅 先勝 9/11 10.4 己卯 友引 9/12 11.4 庚辰 先負 9/13 12.4 辛巳 仏滅 9/14 13.4 壬午 大安 9/15 14.4 癸未
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
大安 9/15 14.4 癸未 วันสุขภาพและการกีฬา 赤口 9/16 15.4 甲申 先勝 9/17 16.4 乙酉 友引 9/18 17.4 丙戌 先負 9/19 18.4 丁亥 仏滅 9/20 19.4 戊子 大安 9/21 20.4 己丑 赤口 9/22 21.4 庚寅
20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
赤口 9/22 21.4 庚寅 先勝 9/23 22.4 辛卯 即位礼正殿の儀 友引 9/24 23.4 壬辰 先負 9/25 24.4 癸巳 仏滅 9/26 25.4 甲午 大安 9/27 26.4 乙未 赤口 9/28 27.4 丙申 先勝 9/29 28.4 丁酉
27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3
先勝 9/29 28.4 丁酉 仏滅 10/1 -0.0 戊戌 大安 10/2 1.0 己亥 赤口 10/3 2.0 庚子 先勝 10/4 3.0 辛丑 友引 10/5 4.0 壬寅 先負 10/6 5.0 癸卯 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ 仏滅 10/7 6.0 甲辰
27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3
先勝 9/29 28.4 丁酉 仏滅 10/1 -0.0 戊戌 大安 10/2 1.0 己亥 赤口 10/3 2.0 庚子 先勝 10/4 3.0 辛丑 友引 10/5 4.0 壬寅 先負 10/6 5.0 癸卯 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ 仏滅 10/7 6.0 甲辰
3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
วันวัฒนธรรมแห่งชาติ 仏滅 10/7 6.0 甲辰 วันหยุดพักผ่อน 大安 10/8 7.0 乙巳 赤口 10/9 8.0 丙午 先勝 10/10 9.0 丁未 友引 10/11 10.0 戊申 先負 10/12 11.0 己酉 仏滅 10/13 12.0 庚戌 大安 10/14 13.0 辛亥
10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17
大安 10/14 13.0 辛亥 赤口 10/15 14.0 壬子 先勝 10/16 15.0 癸丑 友引 10/17 16.0 甲寅 先負 10/18 17.0 乙卯 仏滅 10/19 18.0 丙辰 大安 10/20 19.0 丁巳 赤口 10/21 20.0 戊午
17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
赤口 10/21 20.0 戊午 先勝 10/22 21.0 己未 友引 10/23 22.0 庚申 先負 10/24 23.0 辛酉 仏滅 10/25 24.0 壬戌 大安 10/26 25.0 癸亥 วันแรงงานขอบคุณพระเจ้า 赤口 10/27 26.0 甲子 先勝 10/28 27.0 乙丑
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1
先勝 10/28 27.0 乙丑 友引 10/29 28.0 丙寅 先負 10/30 29.0 丁卯 大安 11/1 0.5 戊辰 赤口 11/2 1.5 己巳 先勝 11/3 2.5 庚午 友引 11/4 3.5 辛未 先負 11/5 4.5 壬申
24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 1 1
先勝 10/28 27.0 乙丑 友引 10/29 28.0 丙寅 先負 10/30 29.0 丁卯 大安 11/1 0.5 戊辰 赤口 11/2 1.5 己巳 先勝 11/3 2.5 庚午 友引 11/4 3.5 辛未 先負 11/5 4.5 壬申
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
先負 11/5 4.5 壬申 仏滅 11/6 5.5 癸酉 大安 11/7 6.5 甲戌 赤口 11/8 7.5 乙亥 先勝 11/9 8.5 丙子 友引 11/10 9.5 丁丑 先負 11/11 10.5 戊寅 仏滅 11/12 11.5 己卯
8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
仏滅 11/12 11.5 己卯 大安 11/13 12.5 庚辰 赤口 11/14 13.5 辛巳 先勝 11/15 14.5 壬午 友引 11/16 15.5 癸未 先負 11/17 16.5 甲申 仏滅 11/18 17.5 乙酉 大安 11/19 18.5 丙戌
15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22
大安 11/19 18.5 丙戌 赤口 11/20 19.5 丁亥 先勝 11/21 20.5 戊子 友引 11/22 21.5 己丑 先負 11/23 22.5 庚寅 仏滅 11/24 23.5 辛卯 大安 11/25 24.5 壬辰 赤口 11/26 25.5 癸巳
22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
赤口 11/26 25.5 癸巳 先勝 11/27 26.5 甲午 友引 11/28 27.5 乙未 先負 11/29 28.5 丙申 赤口 12/1 -0.1 丁酉 先勝 12/2 0.9 戊戌 友引 12/3 1.9 己亥 先負 12/4 2.9 庚子
29 29 30 30 31 31 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
先負 12/4 2.9 庚子 仏滅 12/5 3.9 辛丑 大安 12/6 4.9 壬寅 วันปีใหม่ 赤口 12/7 5.9 癸卯 先勝 12/8 6.9 甲辰 友引 12/9 7.9 乙巳 先負 12/10 8.9 丙午 仏滅 12/11 9.9 丁未
-祝日-
1/1 วันปีใหม่ - ฉลองจุดเริ่มต้นของปี
1/14 วันแห่งวัย - ทราบว่าตอนนี้มันเป็นผู้ใหญ่หัวล้านเฉลิมฉลองเยาวชนที่จะเป็น Ikinuko ตัวเอง
2/11 วันสถาปนาแห่งชาติ - รำลึกถึงการก่อตั้งปลูกฝังความรักสำหรับประเทศ
3/21 วัน Equinox Vernal - สรรเสริญธรรมชาติหวงแหนชีวิต
4/29 วันชวา - ผ่านการเปลี่ยนแปลงวันต่อวันก็ถูกทอดทิ้งยุคของโชวะซึ่งได้รับการฟื้นฟูการจัดการความคิดไปในอนาคตของประเทศ
4/30 休日 -
5/1 天皇の即位の日 -
5/2 休日 -
5/3 วันอนุสรณ์สถานรัฐธรรมนูญ - เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการบังคับใช้รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น, ประโยชน์ของการเจริญเติบโตของประเทศ
5/4 วันสีเขียว - ขอขอบคุณที่ผลประโยชน์ของตนพร้อมกับคุ้นเคยธรรมชาติบำรุงจิตใจที่อุดมไปด้วย
5/5 วันเด็ก - เคารพบุคลิกภาพของเด็กพร้อมกับมาตรการของเด็กเป็นอยู่ที่ดีต้องขอบคุณแม่
5/6 วันหยุดพักผ่อน - วันหยุดแทน "วันเด็ก"
7/15 วันทะเล - เราขอขอบคุณประโยชน์ของน้ำทะเลที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองของประเทศทางทะเลญี่ปุ่น
8/11 วันภูเขา - และโอกาสที่จะทำความคุ้นเคยกับภูเขาขอบคุณไปยังภูเขาของผลประโยชน์
8/12 วันหยุดพักผ่อน - วันหยุดแทน "วันภูเขา"
9/16 เคารพในวันขึ้นปีใหม่ - และเป็นที่นับถือคนเก่าที่ได้รับการทำเพื่อสังคมมานานหลายปีฉลองอายุยืน
9/23 วัน Equinox ฤดูใบไม้ร่วง - จงให้เกียรติแก่บรรพบุรุษของชิโนบุคนที่ขาดหายไป
10/14 วันสุขภาพและการกีฬา - คุ้นเคยกับกีฬาปลูกฝังสุขภาพร่างกายและจิตใจ
10/22 即位礼正殿の儀 -
11/3 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ - เสรีภาพและความรักสันติภาพส่งเสริมวัฒนธรรม
11/4 วันหยุดพักผ่อน - วันหยุดแทน "วันวัฒนธรรมแห่งชาติ"
11/23 วันแรงงานขอบคุณพระเจ้า - จงให้เกียรติแก่แรงงานเฉลิมฉลองการผลิตแต่ละอื่น ๆ เพื่อขอบคุณคนจากแต่ละอื่น ๆ