ปฏิทินญี่ปุ่น

2015ปี (平成27ปี)

28 29 30 31 1 2 3
大安 11/7 6.1 癸酉 赤口 11/8 7.1 甲戌 先勝 11/9 8.1 乙亥 友引 11/10 9.1 丙子 วันปีใหม่ 先負 11/11 10.1 丁丑 仏滅 11/12 11.1 戊寅 大安 11/13 12.1 己卯
4 5 6 7 8 9 10
赤口 11/14 13.1 庚辰 先勝 11/15 14.1 辛巳 友引 11/16 15.1 壬午 先負 11/17 16.1 癸未 仏滅 11/18 17.1 甲申 大安 11/19 18.1 乙酉 赤口 11/20 19.1 丙戌
11 12 13 14 15 16 17
先勝 11/21 20.1 丁亥 วันแห่งวัย 友引 11/22 21.1 戊子 先負 11/23 22.1 己丑 仏滅 11/24 23.1 庚寅 大安 11/25 24.1 辛卯 赤口 11/26 25.1 壬辰 先勝 11/27 26.1 癸巳
18 19 20 21 22 23 24
友引 11/28 27.1 甲午 先負 11/29 28.1 乙未 赤口 12/1 -0.4 丙申 先勝 12/2 0.6 丁酉 友引 12/3 1.6 戊戌 先負 12/4 2.6 己亥 仏滅 12/5 3.6 庚子
25 26 27 28 29 30 31
大安 12/6 4.6 辛丑 赤口 12/7 5.6 壬寅 先勝 12/8 6.6 癸卯 友引 12/9 7.6 甲辰 先負 12/10 8.6 乙巳 仏滅 12/11 9.6 丙午 大安 12/12 10.6 丁未
1 2 3 4 5 6 7
赤口 12/13 11.6 戊申 先勝 12/14 12.6 己酉 友引 12/15 13.6 庚戌 先負 12/16 14.6 辛亥 仏滅 12/17 15.6 壬子 大安 12/18 16.6 癸丑 赤口 12/19 17.6 甲寅
8 9 10 11 12 13 14
先勝 12/20 18.6 乙卯 友引 12/21 19.6 丙辰 先負 12/22 20.6 丁巳 วันสถาปนาแห่งชาติ 仏滅 12/23 21.6 戊午 大安 12/24 22.6 己未 赤口 12/25 23.6 庚申 先勝 12/26 24.6 辛酉
15 16 17 18 19 20 21
友引 12/27 25.6 壬戌 先負 12/28 26.6 癸亥 仏滅 12/29 27.6 甲子 大安 12/30 28.6 乙丑 先勝 1/1 0.1 丙寅 友引 1/2 1.1 丁卯 先負 1/3 2.1 戊辰
22 23 24 25 26 27 28
仏滅 1/4 3.1 己巳 大安 1/5 4.1 庚午 赤口 1/6 5.1 辛未 先勝 1/7 6.1 壬申 友引 1/8 7.1 癸酉 先負 1/9 8.1 甲戌 仏滅 1/10 9.1 乙亥
1 2 3 4 5 6 7
大安 1/11 10.1 丙子 赤口 1/12 11.1 丁丑 先勝 1/13 12.1 戊寅 友引 1/14 13.1 己卯 先負 1/15 14.1 庚辰 仏滅 1/16 15.1 辛巳 大安 1/17 16.1 壬午
8 9 10 11 12 13 14
赤口 1/18 17.1 癸未 先勝 1/19 18.1 甲申 友引 1/20 19.1 乙酉 先負 1/21 20.1 丙戌 仏滅 1/22 21.1 丁亥 大安 1/23 22.1 戊子 赤口 1/24 23.1 己丑
15 16 17 18 19 20 21
先勝 1/25 24.1 庚寅 友引 1/26 25.1 辛卯 先負 1/27 26.1 壬辰 仏滅 1/28 27.1 癸巳 大安 1/29 28.1 甲午 友引 2/1 -0.3 乙未 วัน Equinox Vernal 先負 2/2 0.7 丙申
22 23 24 25 26 27 28
仏滅 2/3 1.7 丁酉 大安 2/4 2.7 戊戌 赤口 2/5 3.7 己亥 先勝 2/6 4.7 庚子 友引 2/7 5.7 辛丑 先負 2/8 6.7 壬寅 仏滅 2/9 7.7 癸卯
29 30 31 1 2 3 4
大安 2/10 8.7 甲辰 赤口 2/11 9.7 乙巳 先勝 2/12 10.7 丙午 友引 2/13 11.7 丁未 先負 2/14 12.7 戊申 仏滅 2/15 13.7 己酉 大安 2/16 14.7 庚戌
29 30 31 1 2 3 4
大安 2/10 8.7 甲辰 赤口 2/11 9.7 乙巳 先勝 2/12 10.7 丙午 友引 2/13 11.7 丁未 先負 2/14 12.7 戊申 仏滅 2/15 13.7 己酉 大安 2/16 14.7 庚戌
5 6 7 8 9 10 11
赤口 2/17 15.7 辛亥 先勝 2/18 16.7 壬子 友引 2/19 17.7 癸丑 先負 2/20 18.7 甲寅 仏滅 2/21 19.7 乙卯 大安 2/22 20.7 丙辰 赤口 2/23 21.7 丁巳
12 13 14 15 16 17 18
先勝 2/24 22.7 戊午 友引 2/25 23.7 己未 先負 2/26 24.7 庚申 仏滅 2/27 25.7 辛酉 大安 2/28 26.7 壬戌 赤口 2/29 27.7 癸亥 先勝 2/30 28.7 甲子
19 20 21 22 23 24 25
先負 3/1 0.3 乙丑 仏滅 3/2 1.3 丙寅 大安 3/3 2.3 丁卯 赤口 3/4 3.3 戊辰 先勝 3/5 4.3 己巳 友引 3/6 5.3 庚午 先負 3/7 6.3 辛未
26 27 28 29 30 1 2
仏滅 3/8 7.3 壬申 大安 3/9 8.3 癸酉 赤口 3/10 9.3 甲戌 วันชวา 先勝 3/11 10.3 乙亥 友引 3/12 11.3 丙子 先負 3/13 12.3 丁丑 仏滅 3/14 13.3 戊寅
26 27 28 29 30 1 2
仏滅 3/8 7.3 壬申 大安 3/9 8.3 癸酉 赤口 3/10 9.3 甲戌 วันชวา 先勝 3/11 10.3 乙亥 友引 3/12 11.3 丙子 先負 3/13 12.3 丁丑 仏滅 3/14 13.3 戊寅
3 4 5 6 7 8 9
วันอนุสรณ์สถานรัฐธรรมนูญ 大安 3/15 14.3 己卯 วันสีเขียว 赤口 3/16 15.3 庚辰 วันเด็ก 先勝 3/17 16.3 辛巳 วันหยุดพักผ่อน 友引 3/18 17.3 壬午 先負 3/19 18.3 癸未 仏滅 3/20 19.3 甲申 大安 3/21 20.3 乙酉
10 11 12 13 14 15 16
赤口 3/22 21.3 丙戌 先勝 3/23 22.3 丁亥 友引 3/24 23.3 戊子 先負 3/25 24.3 己丑 仏滅 3/26 25.3 庚寅 大安 3/27 26.3 辛卯 赤口 3/28 27.3 壬辰
17 18 19 20 21 22 23
先勝 3/29 28.3 癸巳 仏滅 4/1 -0.1 甲午 大安 4/2 0.9 乙未 赤口 4/3 1.9 丙申 先勝 4/4 2.9 丁酉 友引 4/5 3.9 戊戌 先負 4/6 4.9 己亥
24 25 26 27 28 29 30
仏滅 4/7 5.9 庚子 大安 4/8 6.9 辛丑 赤口 4/9 7.9 壬寅 先勝 4/10 8.9 癸卯 友引 4/11 9.9 甲辰 先負 4/12 10.9 乙巳 仏滅 4/13 11.9 丙午
31 1 2 3 4 5 6
大安 4/14 12.9 丁未 赤口 4/15 13.9 戊申 先勝 4/16 14.9 己酉 友引 4/17 15.9 庚戌 先負 4/18 16.9 辛亥 仏滅 4/19 17.9 壬子 大安 4/20 18.9 癸丑
31 1 2 3 4 5 6
大安 4/14 12.9 丁未 赤口 4/15 13.9 戊申 先勝 4/16 14.9 己酉 友引 4/17 15.9 庚戌 先負 4/18 16.9 辛亥 仏滅 4/19 17.9 壬子 大安 4/20 18.9 癸丑
7 8 9 10 11 12 13
赤口 4/21 19.9 甲寅 先勝 4/22 20.9 乙卯 友引 4/23 21.9 丙辰 先負 4/24 22.9 丁巳 仏滅 4/25 23.9 戊午 大安 4/26 24.9 己未 赤口 4/27 25.9 庚申
14 15 16 17 18 19 20
先勝 4/28 26.9 辛酉 友引 4/29 27.9 壬戌 大安 5/1 -0.5 癸亥 赤口 5/2 0.5 甲子 先勝 5/3 1.5 乙丑 友引 5/4 2.5 丙寅 先負 5/5 3.5 丁卯
21 22 23 24 25 26 27
仏滅 5/6 4.5 戊辰 大安 5/7 5.5 己巳 赤口 5/8 6.5 庚午 先勝 5/9 7.5 辛未 友引 5/10 8.5 壬申 先負 5/11 9.5 癸酉 仏滅 5/12 10.5 甲戌
28 29 30 1 2 3 4
大安 5/13 11.5 乙亥 赤口 5/14 12.5 丙子 先勝 5/15 13.5 丁丑 友引 5/16 14.5 戊寅 先負 5/17 15.5 己卯 仏滅 5/18 16.5 庚辰 大安 5/19 17.5 辛巳
28 29 30 1 2 3 4
大安 5/13 11.5 乙亥 赤口 5/14 12.5 丙子 先勝 5/15 13.5 丁丑 友引 5/16 14.5 戊寅 先負 5/17 15.5 己卯 仏滅 5/18 16.5 庚辰 大安 5/19 17.5 辛巳
5 6 7 8 9 10 11
赤口 5/20 18.5 壬午 先勝 5/21 19.5 癸未 友引 5/22 20.5 甲申 先負 5/23 21.5 乙酉 仏滅 5/24 22.5 丙戌 大安 5/25 23.5 丁亥 赤口 5/26 24.5 戊子
12 13 14 15 16 17 18
先勝 5/27 25.5 己丑 友引 5/28 26.5 庚寅 先負 5/29 27.5 辛卯 仏滅 5/30 28.5 壬辰 赤口 6/1 0.1 癸巳 先勝 6/2 1.1 甲午 友引 6/3 2.1 乙未
19 20 21 22 23 24 25
先負 6/4 3.1 丙申 วันทะเล 仏滅 6/5 4.1 丁酉 大安 6/6 5.1 戊戌 赤口 6/7 6.1 己亥 先勝 6/8 7.1 庚子 友引 6/9 8.1 辛丑 先負 6/10 9.1 壬寅
26 27 28 29 30 31 1
仏滅 6/11 10.1 癸卯 大安 6/12 11.1 甲辰 赤口 6/13 12.1 乙巳 先勝 6/14 13.1 丙午 友引 6/15 14.1 丁未 先負 6/16 15.1 戊申 仏滅 6/17 16.1 己酉
26 27 28 29 30 31 1
仏滅 6/11 10.1 癸卯 大安 6/12 11.1 甲辰 赤口 6/13 12.1 乙巳 先勝 6/14 13.1 丙午 友引 6/15 14.1 丁未 先負 6/16 15.1 戊申 仏滅 6/17 16.1 己酉
2 3 4 5 6 7 8
大安 6/18 17.1 庚戌 赤口 6/19 18.1 辛亥 先勝 6/20 19.1 壬子 友引 6/21 20.1 癸丑 先負 6/22 21.1 甲寅 仏滅 6/23 22.1 乙卯 大安 6/24 23.1 丙辰
9 10 11 12 13 14 15
赤口 6/25 24.1 丁巳 先勝 6/26 25.1 戊午 友引 6/27 26.1 己未 先負 6/28 27.1 庚申 仏滅 6/29 28.1 辛酉 先勝 7/1 -0.5 壬戌 友引 7/2 0.5 癸亥
16 17 18 19 20 21 22
先負 7/3 1.5 甲子 仏滅 7/4 2.5 乙丑 大安 7/5 3.5 丙寅 赤口 7/6 4.5 丁卯 先勝 7/7 5.5 戊辰 友引 7/8 6.5 己巳 先負 7/9 7.5 庚午
23 24 25 26 27 28 29
仏滅 7/10 8.5 辛未 大安 7/11 9.5 壬申 赤口 7/12 10.5 癸酉 先勝 7/13 11.5 甲戌 友引 7/14 12.5 乙亥 先負 7/15 13.5 丙子 仏滅 7/16 14.5 丁丑
30 31 1 2 3 4 5
大安 7/17 15.5 戊寅 赤口 7/18 16.5 己卯 先勝 7/19 17.5 庚辰 友引 7/20 18.5 辛巳 先負 7/21 19.5 壬午 仏滅 7/22 20.5 癸未 大安 7/23 21.5 甲申
30 31 1 2 3 4 5
大安 7/17 15.5 戊寅 赤口 7/18 16.5 己卯 先勝 7/19 17.5 庚辰 友引 7/20 18.5 辛巳 先負 7/21 19.5 壬午 仏滅 7/22 20.5 癸未 大安 7/23 21.5 甲申
6 7 8 9 10 11 12
赤口 7/24 22.5 乙酉 先勝 7/25 23.5 丙戌 友引 7/26 24.5 丁亥 先負 7/27 25.5 戊子 仏滅 7/28 26.5 己丑 大安 7/29 27.5 庚寅 赤口 7/30 28.5 辛卯
13 14 15 16 17 18 19
友引 8/1 -0.2 壬辰 先負 8/2 0.8 癸巳 仏滅 8/3 1.8 甲午 大安 8/4 2.8 乙未 赤口 8/5 3.8 丙申 先勝 8/6 4.8 丁酉 友引 8/7 5.8 戊戌
20 21 22 23 24 25 26
先負 8/8 6.8 己亥 เคารพในวันขึ้นปีใหม่ 仏滅 8/9 7.8 庚子 วันหยุดของพลเมือง 大安 8/10 8.8 辛丑 วัน Equinox ฤดูใบไม้ร่วง 赤口 8/11 9.8 壬寅 先勝 8/12 10.8 癸卯 友引 8/13 11.8 甲辰 先負 8/14 12.8 乙巳
27 28 29 30 1 2 3
仏滅 8/15 13.8 丙午 大安 8/16 14.8 丁未 赤口 8/17 15.8 戊申 先勝 8/18 16.8 己酉 友引 8/19 17.8 庚戌 先負 8/20 18.8 辛亥 仏滅 8/21 19.8 壬子
27 28 29 30 1 2 3
仏滅 8/15 13.8 丙午 大安 8/16 14.8 丁未 赤口 8/17 15.8 戊申 先勝 8/18 16.8 己酉 友引 8/19 17.8 庚戌 先負 8/20 18.8 辛亥 仏滅 8/21 19.8 壬子
4 5 6 7 8 9 10
大安 8/22 20.8 癸丑 赤口 8/23 21.8 甲寅 先勝 8/24 22.8 乙卯 友引 8/25 23.8 丙辰 先負 8/26 24.8 丁巳 仏滅 8/27 25.8 戊午 大安 8/28 26.8 己未
11 12 13 14 15 16 17
赤口 8/29 27.8 庚申 วันสุขภาพและการกีฬา 先勝 8/30 28.8 辛酉 先負 9/1 0.1 壬戌 仏滅 9/2 1.1 癸亥 大安 9/3 2.1 甲子 赤口 9/4 3.1 乙丑 先勝 9/5 4.1 丙寅
18 19 20 21 22 23 24
友引 9/6 5.1 丁卯 先負 9/7 6.1 戊辰 仏滅 9/8 7.1 己巳 大安 9/9 8.1 庚午 赤口 9/10 9.1 辛未 先勝 9/11 10.1 壬申 友引 9/12 11.1 癸酉
25 26 27 28 29 30 31
先負 9/13 12.1 甲戌 仏滅 9/14 13.1 乙亥 大安 9/15 14.1 丙子 赤口 9/16 15.1 丁丑 先勝 9/17 16.1 戊寅 友引 9/18 17.1 己卯 先負 9/19 18.1 庚辰
1 2 3 4 5 6 7
仏滅 9/20 19.1 辛巳 大安 9/21 20.1 壬午 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ 赤口 9/22 21.1 癸未 先勝 9/23 22.1 甲申 友引 9/24 23.1 乙酉 先負 9/25 24.1 丙戌 仏滅 9/26 25.1 丁亥
8 9 10 11 12 13 14
大安 9/27 26.1 戊子 赤口 9/28 27.1 己丑 先勝 9/29 28.1 庚寅 友引 9/30 29.1 辛卯 仏滅 10/1 0.4 壬辰 大安 10/2 1.4 癸巳 赤口 10/3 2.4 甲午
15 16 17 18 19 20 21
先勝 10/4 3.4 乙未 友引 10/5 4.4 丙申 先負 10/6 5.4 丁酉 仏滅 10/7 6.4 戊戌 大安 10/8 7.4 己亥 赤口 10/9 8.4 庚子 先勝 10/10 9.4 辛丑
22 23 24 25 26 27 28
友引 10/11 10.4 壬寅 วันแรงงานขอบคุณพระเจ้า 先負 10/12 11.4 癸卯 仏滅 10/13 12.4 甲辰 大安 10/14 13.4 乙巳 赤口 10/15 14.4 丙午 先勝 10/16 15.4 丁未 友引 10/17 16.4 戊申
29 30 1 2 3 4 5
先負 10/18 17.4 己酉 仏滅 10/19 18.4 庚戌 大安 10/20 19.4 辛亥 赤口 10/21 20.4 壬子 先勝 10/22 21.4 癸丑 友引 10/23 22.4 甲寅 先負 10/24 23.4 乙卯
29 30 1 2 3 4 5
先負 10/18 17.4 己酉 仏滅 10/19 18.4 庚戌 大安 10/20 19.4 辛亥 赤口 10/21 20.4 壬子 先勝 10/22 21.4 癸丑 友引 10/23 22.4 甲寅 先負 10/24 23.4 乙卯
6 7 8 9 10 11 12
仏滅 10/25 24.4 丙辰 大安 10/26 25.4 丁巳 赤口 10/27 26.4 戊午 先勝 10/28 27.4 己未 友引 10/29 28.4 庚申 大安 11/1 -0.3 辛酉 赤口 11/2 0.7 壬戌
13 14 15 16 17 18 19
先勝 11/3 1.7 癸亥 友引 11/4 2.7 甲子 先負 11/5 3.7 乙丑 仏滅 11/6 4.7 丙寅 大安 11/7 5.7 丁卯 赤口 11/8 6.7 戊辰 先勝 11/9 7.7 己巳
20 21 22 23 24 25 26
友引 11/10 8.7 庚午 先負 11/11 9.7 辛未 仏滅 11/12 10.7 壬申 วันจักรพรรดิ 大安 11/13 11.7 癸酉 赤口 11/14 12.7 甲戌 先勝 11/15 13.7 乙亥 友引 11/16 14.7 丙子
27 28 29 30 31 1 2
先負 11/17 15.7 丁丑 仏滅 11/18 16.7 戊寅 大安 11/19 17.7 己卯 赤口 11/20 18.7 庚辰 先勝 11/21 19.7 辛巳 วันปีใหม่ 友引 11/22 20.7 壬午 先負 11/23 21.7 癸未


-祝日-
1/1 วันปีใหม่ - ฉลองจุดเริ่มต้นของปี
1/12 วันแห่งวัย - ทราบว่าตอนนี้มันเป็นผู้ใหญ่หัวล้านเฉลิมฉลองเยาวชนที่จะเป็น Ikinuko ตัวเอง
2/11 วันสถาปนาแห่งชาติ - รำลึกถึงการก่อตั้งปลูกฝังความรักสำหรับประเทศ
3/21 วัน Equinox Vernal - สรรเสริญธรรมชาติหวงแหนชีวิต
4/29 วันชวา - ผ่านการเปลี่ยนแปลงวันต่อวันก็ถูกทอดทิ้งยุคของโชวะซึ่งได้รับการฟื้นฟูการจัดการความคิดไปในอนาคตของประเทศ
5/3 วันอนุสรณ์สถานรัฐธรรมนูญ - เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการบังคับใช้รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น, ประโยชน์ของการเจริญเติบโตของประเทศ
5/4 วันสีเขียว - ขอขอบคุณที่ผลประโยชน์ของตนพร้อมกับคุ้นเคยธรรมชาติบำรุงจิตใจที่อุดมไปด้วย
5/5 วันเด็ก - เคารพบุคลิกภาพของเด็กพร้อมกับมาตรการของเด็กเป็นอยู่ที่ดีต้องขอบคุณแม่
5/6 วันหยุดพักผ่อน - วันหยุดแทน "วันเด็ก"
7/20 วันทะเล - เราขอขอบคุณประโยชน์ของน้ำทะเลที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองของประเทศทางทะเลญี่ปุ่น
9/21 เคารพในวันขึ้นปีใหม่ - และเป็นที่นับถือคนเก่าที่ได้รับการทำเพื่อสังคมมานานหลายปีฉลองอายุยืน
9/22 วันหยุดของพลเมือง - "เมื่อวันหยุดแห่งชาติ" ตรงกับวันอาทิตย์, วันหยุดในวันนี้คือไม่ได้ใกล้เคียงที่สุด "วันหยุดแห่งชาติ" ในวันที่หลังจากวันนั้น
9/23 วัน Equinox ฤดูใบไม้ร่วง - จงให้เกียรติแก่บรรพบุรุษของชิโนบุคนที่ขาดหายไป
10/12 วันสุขภาพและการกีฬา - คุ้นเคยกับกีฬาปลูกฝังสุขภาพร่างกายและจิตใจ
11/3 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ - เสรีภาพและความรักสันติภาพส่งเสริมวัฒนธรรม
11/23 วันแรงงานขอบคุณพระเจ้า - จงให้เกียรติแก่แรงงานเฉลิมฉลองการผลิตแต่ละอื่น ๆ เพื่อขอบคุณคนจากแต่ละอื่น ๆ
12/23 วันจักรพรรดิ - ฉลองวันเกิดของจักรพรรดิ