ปฏิทินญี่ปุ่น

2017ปี (平成29ปี)

1 2 3 4 5 6 7
วันปีใหม่ 先負 12/4 2.8 戊子 วันหยุดพักผ่อน 仏滅 12/5 3.8 己丑 大安 12/6 4.8 庚寅 赤口 12/7 5.8 辛卯 先勝 12/8 6.8 壬辰 友引 12/9 7.8 癸巳 先負 12/10 8.8 甲午
8 9 10 11 12 13 14
仏滅 12/11 9.8 乙未 วันแห่งวัย 大安 12/12 10.8 丙申 赤口 12/13 11.8 丁酉 先勝 12/14 12.8 戊戌 友引 12/15 13.8 己亥 先負 12/16 14.8 庚子 仏滅 12/17 15.8 辛丑
15 16 17 18 19 20 21
大安 12/18 16.8 壬寅 赤口 12/19 17.8 癸卯 先勝 12/20 18.8 甲辰 友引 12/21 19.8 乙巳 先負 12/22 20.8 丙午 仏滅 12/23 21.8 丁未 大安 12/24 22.8 戊申
22 23 24 25 26 27 28
赤口 12/25 23.8 己酉 先勝 12/26 24.8 庚戌 友引 12/27 25.8 辛亥 先負 12/28 26.8 壬子 仏滅 12/29 27.8 癸丑 大安 12/30 28.8 甲寅 先勝 1/1 0.1 乙卯
29 30 31 1 2 3 4
友引 1/2 1.1 丙辰 先負 1/3 2.1 丁巳 仏滅 1/4 3.1 戊午 大安 1/5 4.1 己未 赤口 1/6 5.1 庚申 先勝 1/7 6.1 辛酉 友引 1/8 7.1 壬戌
29 30 31 1 2 3 4
友引 1/2 1.1 丙辰 先負 1/3 2.1 丁巳 仏滅 1/4 3.1 戊午 大安 1/5 4.1 己未 赤口 1/6 5.1 庚申 先勝 1/7 6.1 辛酉 友引 1/8 7.1 壬戌
5 6 7 8 9 10 11
先負 1/9 8.1 癸亥 仏滅 1/10 9.1 甲子 大安 1/11 10.1 乙丑 赤口 1/12 11.1 丙寅 先勝 1/13 12.1 丁卯 友引 1/14 13.1 戊辰 วันสถาปนาแห่งชาติ 先負 1/15 14.1 己巳
12 13 14 15 16 17 18
仏滅 1/16 15.1 庚午 大安 1/17 16.1 辛未 赤口 1/18 17.1 壬申 先勝 1/19 18.1 癸酉 友引 1/20 19.1 甲戌 先負 1/21 20.1 乙亥 仏滅 1/22 21.1 丙子
19 20 21 22 23 24 25
大安 1/23 22.1 丁丑 赤口 1/24 23.1 戊寅 先勝 1/25 24.1 己卯 友引 1/26 25.1 庚辰 先負 1/27 26.1 辛巳 仏滅 1/28 27.1 壬午 大安 1/29 28.1 癸未
26 27 28 1 2 3 4
友引 2/1 29.1 甲申 先負 2/2 0.5 乙酉 仏滅 2/3 1.5 丙戌 大安 2/4 2.5 丁亥 赤口 2/5 3.5 戊子 先勝 2/6 4.5 己丑 友引 2/7 5.5 庚寅
26 27 28 1 2 3 4
友引 2/1 29.1 甲申 先負 2/2 0.5 乙酉 仏滅 2/3 1.5 丙戌 大安 2/4 2.5 丁亥 赤口 2/5 3.5 戊子 先勝 2/6 4.5 己丑 友引 2/7 5.5 庚寅
5 6 7 8 9 10 11
先負 2/8 6.5 辛卯 仏滅 2/9 7.5 壬辰 大安 2/10 8.5 癸巳 赤口 2/11 9.5 甲午 先勝 2/12 10.5 乙未 友引 2/13 11.5 丙申 先負 2/14 12.5 丁酉
12 13 14 15 16 17 18
仏滅 2/15 13.5 戊戌 大安 2/16 14.5 己亥 赤口 2/17 15.5 庚子 先勝 2/18 16.5 辛丑 友引 2/19 17.5 壬寅 先負 2/20 18.5 癸卯 仏滅 2/21 19.5 甲辰
19 20 21 22 23 24 25
大安 2/22 20.5 乙巳 วัน Equinox Vernal 赤口 2/23 21.5 丙午 先勝 2/24 22.5 丁未 友引 2/25 23.5 戊申 先負 2/26 24.5 己酉 仏滅 2/27 25.5 庚戌 大安 2/28 26.5 辛亥
26 27 28 29 30 31 1
赤口 2/29 27.5 壬子 先勝 2/30 28.5 癸丑 先負 3/1 0.0 甲寅 仏滅 3/2 1.0 乙卯 大安 3/3 2.0 丙辰 赤口 3/4 3.0 丁巳 先勝 3/5 4.0 戊午
26 27 28 29 30 31 1
赤口 2/29 27.5 壬子 先勝 2/30 28.5 癸丑 先負 3/1 0.0 甲寅 仏滅 3/2 1.0 乙卯 大安 3/3 2.0 丙辰 赤口 3/4 3.0 丁巳 先勝 3/5 4.0 戊午
2 3 4 5 6 7 8
友引 3/6 5.0 己未 先負 3/7 6.0 庚申 仏滅 3/8 7.0 辛酉 大安 3/9 8.0 壬戌 赤口 3/10 9.0 癸亥 先勝 3/11 10.0 甲子 友引 3/12 11.0 乙丑
9 10 11 12 13 14 15
先負 3/13 12.0 丙寅 仏滅 3/14 13.0 丁卯 大安 3/15 14.0 戊辰 赤口 3/16 15.0 己巳 先勝 3/17 16.0 庚午 友引 3/18 17.0 辛未 先負 3/19 18.0 壬申
16 17 18 19 20 21 22
仏滅 3/20 19.0 癸酉 大安 3/21 20.0 甲戌 赤口 3/22 21.0 乙亥 先勝 3/23 22.0 丙子 友引 3/24 23.0 丁丑 先負 3/25 24.0 戊寅 仏滅 3/26 25.0 己卯
23 24 25 26 27 28 29
大安 3/27 26.0 庚辰 赤口 3/28 27.0 辛巳 先勝 3/29 28.0 壬午 仏滅 4/1 -0.4 癸未 大安 4/2 0.6 甲申 赤口 4/3 1.6 乙酉 วันชวา 先勝 4/4 2.6 丙戌
30 1 2 3 4 5 6
友引 4/5 3.6 丁亥 先負 4/6 4.6 戊子 仏滅 4/7 5.6 己丑 วันอนุสรณ์สถานรัฐธรรมนูญ 大安 4/8 6.6 庚寅 วันสีเขียว 赤口 4/9 7.6 辛卯 วันเด็ก 先勝 4/10 8.6 壬辰 友引 4/11 9.6 癸巳
30 1 2 3 4 5 6
友引 4/5 3.6 丁亥 先負 4/6 4.6 戊子 仏滅 4/7 5.6 己丑 วันอนุสรณ์สถานรัฐธรรมนูญ 大安 4/8 6.6 庚寅 วันสีเขียว 赤口 4/9 7.6 辛卯 วันเด็ก 先勝 4/10 8.6 壬辰 友引 4/11 9.6 癸巳
7 8 9 10 11 12 13
先負 4/12 10.6 甲午 仏滅 4/13 11.6 乙未 大安 4/14 12.6 丙申 赤口 4/15 13.6 丁酉 先勝 4/16 14.6 戊戌 友引 4/17 15.6 己亥 先負 4/18 16.6 庚子
14 15 16 17 18 19 20
仏滅 4/19 17.6 辛丑 大安 4/20 18.6 壬寅 赤口 4/21 19.6 癸卯 先勝 4/22 20.6 甲辰 友引 4/23 21.6 乙巳 先負 4/24 22.6 丙午 仏滅 4/25 23.6 丁未
21 22 23 24 25 26 27
大安 4/26 24.6 戊申 赤口 4/27 25.6 己酉 先勝 4/28 26.6 庚戌 友引 4/29 27.6 辛亥 先負 4/30 28.6 壬子 大安 5/1 0.3 癸丑 赤口 5/2 1.3 甲寅
28 29 30 31 1 2 3
先勝 5/3 2.3 乙卯 友引 5/4 3.3 丙辰 先負 5/5 4.3 丁巳 仏滅 5/6 5.3 戊午 大安 5/7 6.3 己未 赤口 5/8 7.3 庚申 先勝 5/9 8.3 辛酉
28 29 30 31 1 2 3
先勝 5/3 2.3 乙卯 友引 5/4 3.3 丙辰 先負 5/5 4.3 丁巳 仏滅 5/6 5.3 戊午 大安 5/7 6.3 己未 赤口 5/8 7.3 庚申 先勝 5/9 8.3 辛酉
4 5 6 7 8 9 10
友引 5/10 9.3 壬戌 先負 5/11 10.3 癸亥 仏滅 5/12 11.3 甲子 大安 5/13 12.3 乙丑 赤口 5/14 13.3 丙寅 先勝 5/15 14.3 丁卯 友引 5/16 15.3 戊辰
11 12 13 14 15 16 17
先負 5/17 16.3 己巳 仏滅 5/18 17.3 庚午 大安 5/19 18.3 辛未 赤口 5/20 19.3 壬申 先勝 5/21 20.3 癸酉 友引 5/22 21.3 甲戌 先負 5/23 22.3 乙亥
18 19 20 21 22 23 24
仏滅 5/24 23.3 丙子 大安 5/25 24.3 丁丑 赤口 5/26 25.3 戊寅 先勝 5/27 26.3 己卯 友引 5/28 27.3 庚辰 先負 5/29 28.3 辛巳 大安 閏5/1 0.0 壬午
25 26 27 28 29 30 1
赤口 閏5/2 1.0 癸未 先勝 閏5/3 2.0 甲申 友引 閏5/4 3.0 乙酉 先負 閏5/5 4.0 丙戌 仏滅 閏5/6 5.0 丁亥 大安 閏5/7 6.0 戊子 赤口 閏5/8 7.0 己丑
25 26 27 28 29 30 1
赤口 閏5/2 1.0 癸未 先勝 閏5/3 2.0 甲申 友引 閏5/4 3.0 乙酉 先負 閏5/5 4.0 丙戌 仏滅 閏5/6 5.0 丁亥 大安 閏5/7 6.0 戊子 赤口 閏5/8 7.0 己丑
2 3 4 5 6 7 8
先勝 閏5/9 8.0 庚寅 友引 閏5/10 9.0 辛卯 先負 閏5/11 10.0 壬辰 仏滅 閏5/12 11.0 癸巳 大安 閏5/13 12.0 甲午 赤口 閏5/14 13.0 乙未 先勝 閏5/15 14.0 丙申
9 10 11 12 13 14 15
友引 閏5/16 15.0 丁酉 先負 閏5/17 16.0 戊戌 仏滅 閏5/18 17.0 己亥 大安 閏5/19 18.0 庚子 赤口 閏5/20 19.0 辛丑 先勝 閏5/21 20.0 壬寅 友引 閏5/22 21.0 癸卯
16 17 18 19 20 21 22
先負 閏5/23 22.0 甲辰 วันทะเล 仏滅 閏5/24 23.0 乙巳 大安 閏5/25 24.0 丙午 赤口 閏5/26 25.0 丁未 先勝 閏5/27 26.0 戊申 友引 閏5/28 27.0 己酉 先負 閏5/29 28.0 庚戌
23 24 25 26 27 28 29
赤口 6/1 -0.3 辛亥 先勝 6/2 0.7 壬子 友引 6/3 1.7 癸丑 先負 6/4 2.7 甲寅 仏滅 6/5 3.7 乙卯 大安 6/6 4.7 丙辰 赤口 6/7 5.7 丁巳
30 31 1 2 3 4 5
先勝 6/8 6.7 戊午 友引 6/9 7.7 己未 先負 6/10 8.7 庚申 仏滅 6/11 9.7 辛酉 大安 6/12 10.7 壬戌 赤口 6/13 11.7 癸亥 先勝 6/14 12.7 甲子
30 31 1 2 3 4 5
先勝 6/8 6.7 戊午 友引 6/9 7.7 己未 先負 6/10 8.7 庚申 仏滅 6/11 9.7 辛酉 大安 6/12 10.7 壬戌 赤口 6/13 11.7 癸亥 先勝 6/14 12.7 甲子
6 7 8 9 10 11 12
友引 6/15 13.7 乙丑 先負 6/16 14.7 丙寅 仏滅 6/17 15.7 丁卯 大安 6/18 16.7 戊辰 赤口 6/19 17.7 己巳 วันภูเขา 先勝 6/20 18.7 庚午 友引 6/21 19.7 辛未
13 14 15 16 17 18 19
先負 6/22 20.7 壬申 仏滅 6/23 21.7 癸酉 大安 6/24 22.7 甲戌 赤口 6/25 23.7 乙亥 先勝 6/26 24.7 丙子 友引 6/27 25.7 丁丑 先負 6/28 26.7 戊寅
20 21 22 23 24 25 26
仏滅 6/29 27.7 己卯 大安 6/30 28.7 庚辰 先勝 7/1 0.4 辛巳 友引 7/2 1.4 壬午 先負 7/3 2.4 癸未 仏滅 7/4 3.4 甲申 大安 7/5 4.4 乙酉
27 28 29 30 31 1 2
赤口 7/6 5.4 丙戌 先勝 7/7 6.4 丁亥 友引 7/8 7.4 戊子 先負 7/9 8.4 己丑 仏滅 7/10 9.4 庚寅 大安 7/11 10.4 辛卯 赤口 7/12 11.4 壬辰
27 28 29 30 31 1 2
赤口 7/6 5.4 丙戌 先勝 7/7 6.4 丁亥 友引 7/8 7.4 戊子 先負 7/9 8.4 己丑 仏滅 7/10 9.4 庚寅 大安 7/11 10.4 辛卯 赤口 7/12 11.4 壬辰
3 4 5 6 7 8 9
先勝 7/13 12.4 癸巳 友引 7/14 13.4 甲午 先負 7/15 14.4 乙未 仏滅 7/16 15.4 丙申 大安 7/17 16.4 丁酉 赤口 7/18 17.4 戊戌 先勝 7/19 18.4 己亥
10 11 12 13 14 15 16
友引 7/20 19.4 庚子 先負 7/21 20.4 辛丑 仏滅 7/22 21.4 壬寅 大安 7/23 22.4 癸卯 赤口 7/24 23.4 甲辰 先勝 7/25 24.4 乙巳 友引 7/26 25.4 丙午
17 18 19 20 21 22 23
先負 7/27 26.4 丁未 เคารพในวันขึ้นปีใหม่ 仏滅 7/28 27.4 戊申 大安 7/29 28.4 己酉 友引 8/1 -0.1 庚戌 先負 8/2 0.9 辛亥 仏滅 8/3 1.9 壬子 วัน Equinox ฤดูใบไม้ร่วง 大安 8/4 2.9 癸丑
24 25 26 27 28 29 30
赤口 8/5 3.9 甲寅 先勝 8/6 4.9 乙卯 友引 8/7 5.9 丙辰 先負 8/8 6.9 丁巳 仏滅 8/9 7.9 戊午 大安 8/10 8.9 己未 赤口 8/11 9.9 庚申
1 2 3 4 5 6 7
先勝 8/12 10.9 辛酉 友引 8/13 11.9 壬戌 先負 8/14 12.9 癸亥 仏滅 8/15 13.9 甲子 大安 8/16 14.9 乙丑 赤口 8/17 15.9 丙寅 先勝 8/18 16.9 丁卯
8 9 10 11 12 13 14
友引 8/19 17.9 戊辰 วันสุขภาพและการกีฬา 先負 8/20 18.9 己巳 仏滅 8/21 19.9 庚午 大安 8/22 20.9 辛未 赤口 8/23 21.9 壬申 先勝 8/24 22.9 癸酉 友引 8/25 23.9 甲戌
15 16 17 18 19 20 21
先負 8/26 24.9 乙亥 仏滅 8/27 25.9 丙子 大安 8/28 26.9 丁丑 赤口 8/29 27.9 戊寅 先勝 8/30 28.9 己卯 先負 9/1 0.3 庚辰 仏滅 9/2 1.3 辛巳
22 23 24 25 26 27 28
大安 9/3 2.3 壬午 赤口 9/4 3.3 癸未 先勝 9/5 4.3 甲申 友引 9/6 5.3 乙酉 先負 9/7 6.3 丙戌 仏滅 9/8 7.3 丁亥 大安 9/9 8.3 戊子
29 30 31 1 2 3 4
赤口 9/10 9.3 己丑 先勝 9/11 10.3 庚寅 友引 9/12 11.3 辛卯 先負 9/13 12.3 壬辰 仏滅 9/14 13.3 癸巳 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ 大安 9/15 14.3 甲午 赤口 9/16 15.3 乙未
29 30 31 1 2 3 4
赤口 9/10 9.3 己丑 先勝 9/11 10.3 庚寅 友引 9/12 11.3 辛卯 先負 9/13 12.3 壬辰 仏滅 9/14 13.3 癸巳 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ 大安 9/15 14.3 甲午 赤口 9/16 15.3 乙未
5 6 7 8 9 10 11
先勝 9/17 16.3 丙申 友引 9/18 17.3 丁酉 先負 9/19 18.3 戊戌 仏滅 9/20 19.3 己亥 大安 9/21 20.3 庚子 赤口 9/22 21.3 辛丑 先勝 9/23 22.3 壬寅
12 13 14 15 16 17 18
友引 9/24 23.3 癸卯 先負 9/25 24.3 甲辰 仏滅 9/26 25.3 乙巳 大安 9/27 26.3 丙午 赤口 9/28 27.3 丁未 先勝 9/29 28.3 戊申 仏滅 10/1 -0.4 己酉
19 20 21 22 23 24 25
大安 10/2 0.6 庚戌 赤口 10/3 1.6 辛亥 先勝 10/4 2.6 壬子 友引 10/5 3.6 癸丑 วันแรงงานขอบคุณพระเจ้า 先負 10/6 4.6 甲寅 仏滅 10/7 5.6 乙卯 大安 10/8 6.6 丙辰
26 27 28 29 30 1 2
赤口 10/9 7.6 丁巳 先勝 10/10 8.6 戊午 友引 10/11 9.6 己未 先負 10/12 10.6 庚申 仏滅 10/13 11.6 辛酉 大安 10/14 12.6 壬戌 赤口 10/15 13.6 癸亥
26 27 28 29 30 1 2
赤口 10/9 7.6 丁巳 先勝 10/10 8.6 戊午 友引 10/11 9.6 己未 先負 10/12 10.6 庚申 仏滅 10/13 11.6 辛酉 大安 10/14 12.6 壬戌 赤口 10/15 13.6 癸亥
3 4 5 6 7 8 9
先勝 10/16 14.6 甲子 友引 10/17 15.6 乙丑 先負 10/18 16.6 丙寅 仏滅 10/19 17.6 丁卯 大安 10/20 18.6 戊辰 赤口 10/21 19.6 己巳 先勝 10/22 20.6 庚午
10 11 12 13 14 15 16
友引 10/23 21.6 辛未 先負 10/24 22.6 壬申 仏滅 10/25 23.6 癸酉 大安 10/26 24.6 甲戌 赤口 10/27 25.6 乙亥 先勝 10/28 26.6 丙子 友引 10/29 27.6 丁丑
17 18 19 20 21 22 23
先負 10/30 28.6 戊寅 大安 11/1 -0.1 己卯 赤口 11/2 0.9 庚辰 先勝 11/3 1.9 辛巳 友引 11/4 2.9 壬午 先負 11/5 3.9 癸未 วันจักรพรรดิ 仏滅 11/6 4.9 甲申
24 25 26 27 28 29 30
大安 11/7 5.9 乙酉 赤口 11/8 6.9 丙戌 先勝 11/9 7.9 丁亥 友引 11/10 8.9 戊子 先負 11/11 9.9 己丑 仏滅 11/12 10.9 庚寅 大安 11/13 11.9 辛卯
31 1 2 3 4 5 6
赤口 11/14 12.9 壬辰 วันปีใหม่ 先勝 11/15 13.9 癸巳 友引 11/16 14.9 甲午 先負 11/17 15.9 乙未 仏滅 11/18 16.9 丙申 大安 11/19 17.9 丁酉 赤口 11/20 18.9 戊戌


-祝日-
1/1 วันปีใหม่ - ฉลองจุดเริ่มต้นของปี
1/2 วันหยุดพักผ่อน - วันหยุดแทน "วันปีใหม่"
1/9 วันแห่งวัย - ทราบว่าตอนนี้มันเป็นผู้ใหญ่หัวล้านเฉลิมฉลองเยาวชนที่จะเป็น Ikinuko ตัวเอง
2/11 วันสถาปนาแห่งชาติ - รำลึกถึงการก่อตั้งปลูกฝังความรักสำหรับประเทศ
3/20 วัน Equinox Vernal - สรรเสริญธรรมชาติหวงแหนชีวิต
4/29 วันชวา - ผ่านการเปลี่ยนแปลงวันต่อวันก็ถูกทอดทิ้งยุคของโชวะซึ่งได้รับการฟื้นฟูการจัดการความคิดไปในอนาคตของประเทศ
5/3 วันอนุสรณ์สถานรัฐธรรมนูญ - เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการบังคับใช้รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น, ประโยชน์ของการเจริญเติบโตของประเทศ
5/4 วันสีเขียว - ขอขอบคุณที่ผลประโยชน์ของตนพร้อมกับคุ้นเคยธรรมชาติบำรุงจิตใจที่อุดมไปด้วย
5/5 วันเด็ก - เคารพบุคลิกภาพของเด็กพร้อมกับมาตรการของเด็กเป็นอยู่ที่ดีต้องขอบคุณแม่
7/17 วันทะเล - เราขอขอบคุณประโยชน์ของน้ำทะเลที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองของประเทศทางทะเลญี่ปุ่น
8/11 วันภูเขา - และโอกาสที่จะทำความคุ้นเคยกับภูเขาขอบคุณไปยังภูเขาของผลประโยชน์
9/18 เคารพในวันขึ้นปีใหม่ - และเป็นที่นับถือคนเก่าที่ได้รับการทำเพื่อสังคมมานานหลายปีฉลองอายุยืน
9/23 วัน Equinox ฤดูใบไม้ร่วง - จงให้เกียรติแก่บรรพบุรุษของชิโนบุคนที่ขาดหายไป
10/9 วันสุขภาพและการกีฬา - คุ้นเคยกับกีฬาปลูกฝังสุขภาพร่างกายและจิตใจ
11/3 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ - เสรีภาพและความรักสันติภาพส่งเสริมวัฒนธรรม
11/23 วันแรงงานขอบคุณพระเจ้า - จงให้เกียรติแก่แรงงานเฉลิมฉลองการผลิตแต่ละอื่น ๆ เพื่อขอบคุณคนจากแต่ละอื่น ๆ
12/23 วันจักรพรรดิ - ฉลองวันเกิดของจักรพรรดิ