ปฏิทินญี่ปุ่น

2017ปี (平成29ปี) 11เดือน

2017ปี (平成29ปี) 11เดือน

29 30 31 1 2 3 4 5
赤口 9/10 9.3 己丑 先勝 9/11 10.3 庚寅 友引 9/12 11.3 辛卯 先負 9/13 12.3 壬辰 仏滅 9/14 13.3 癸巳 วันวัฒนธรรมแห่งชาติ 大安 9/15 14.3 甲午 赤口 9/16 15.3 乙未 先勝 9/17 16.3 丙申
5 6 7 8 9 10 11 12
先勝 9/17 16.3 丙申 友引 9/18 17.3 丁酉 先負 9/19 18.3 戊戌 仏滅 9/20 19.3 己亥 大安 9/21 20.3 庚子 赤口 9/22 21.3 辛丑 先勝 9/23 22.3 壬寅 友引 9/24 23.3 癸卯
12 13 14 15 16 17 18 19
友引 9/24 23.3 癸卯 先負 9/25 24.3 甲辰 仏滅 9/26 25.3 乙巳 大安 9/27 26.3 丙午 赤口 9/28 27.3 丁未 先勝 9/29 28.3 戊申 仏滅 10/1 -0.4 己酉 大安 10/2 0.6 庚戌
19 20 21 22 23 24 25 26
大安 10/2 0.6 庚戌 赤口 10/3 1.6 辛亥 先勝 10/4 2.6 壬子 友引 10/5 3.6 癸丑 วันขอบคุณแรงงาน 先負 10/6 4.6 甲寅 仏滅 10/7 5.6 乙卯 大安 10/8 6.6 丙辰 赤口 10/9 7.6 丁巳
26 27 28 29 30 1 2 3
赤口 10/9 7.6 丁巳 先勝 10/10 8.6 戊午 友引 10/11 9.6 己未 先負 10/12 10.6 庚申 仏滅 10/13 11.6 辛酉 大安 10/14 12.6 壬戌 赤口 10/15 13.6 癸亥 先勝 10/16 14.6 甲子
3 4 5 6 7 8 9 10
先勝 10/16 14.6 甲子 友引 10/17 15.6 乙丑 先負 10/18 16.6 丙寅 仏滅 10/19 17.6 丁卯 大安 10/20 18.6 戊辰 赤口 10/21 19.6 己巳 先勝 10/22 20.6 庚午 友引 10/23 21.6 辛未
-祝日-
11/3  วันวัฒนธรรมแห่งชาติ - รักเสรีภาพและความสงบและส่งเสริมวัฒนธรรม
11/23  วันขอบคุณแรงงาน - ทำงานหนักฉลองการผลิตและขอบคุณซึ่งกันและกัน