การเข้ารหัสที่คล้ายกัน
อัตราความคล้ายคลึงกันเข้ารหัสชื่อ
72.92% ภาษาซีริลลิก (KOI8-U) - koi8-u ตารางรหัสอักขระ การเปรียบเทียบ
65.88% ภาษาซีริลลิก (KOI8-R) - koi8-r ตารางรหัสอักขระ การเปรียบเทียบ
20.21% ซิริลลิก (Windows) - windows-1251 ตารางรหัสอักขระ การเปรียบเทียบ
14.58% OEM ซิริลลิก - IBM855 ตารางรหัสอักขระ การเปรียบเทียบ
14.06% ซิริลลิก (Mac) - x-mac-cyrillic ตารางรหัสอักขระ การเปรียบเทียบ
อักขระควบคุม คู่ตัวแทน อักขระนำหน้า ไม่ได้กำหนด
キリル言語 (KOI8-F) - koi8-f
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+A+B+C+D+E+F
0
10
20 !"#$%&'()*+,-./
300123456789:;<=>?
40@ABCDEFGHIJKLMNO
50PQRSTUVWXYZ[\]^_
60`abcdefghijklmno
70pqrstuvwxyz{|}~
80
90©»®«·¤
A0 ђѓёєѕіїјљњћќґўџ
B0ЂЃЁЄЅІЇЈЉЊЋЌҐЎЏ
C0юабцдефгхийклмно
D0пярстужвьызшэщчъ
E0ЮАБЦДЕФГХИЙКЛМНО
F0ПЯРСТУЖВЬЫЗШЭЩЧЪ
255จดหมาย