Benzer kodlamak
Benzer oranıKodlama adı
93.37% Yunanca (Windows) - windows-1253 karakter karşılaştırma
40.95% Arapça (ASMO 708) - ASMO-708 karakter karşılaştırma
26.71% IBM Pakistan (Urduca) - IBM1006 karakter karşılaştırma
26.61% İbranice (ISO-İşitsel) - iso-8859-8 karakter karşılaştırma
19.40% İbranice (Windows) - windows-1255 karakter karşılaştırma
Kontrol karakterleri yedek çifti Sentetik karakter tanımlanmamış
ギリシャ語 (ISO) - iso-8859-7
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+A+B+C+D+E+F
0
10
20 !"#$%&'()*+,-./
300123456789:;<=>?
40@ABCDEFGHIJKLMNO
50PQRSTUVWXYZ[\]^_
60`abcdefghijklmno
70pqrstuvwxyz{|}~
80€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ
90‘’“”•–—˜™š›œžŸ
A0 £¦§¨©ͺ«¬­
B0°±²³΄΅Ά·ΈΉΊ»Ό½ΎΏ
C0ΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟ
D0ΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήί
E0ΰαβγδεζηθικλμνξο
F0πρςστυφχψωϊϋόύώ
253karakter