Nhật Bản Lịch

2017năm (平成29năm) 3tháng

2017năm (平成29năm) 3tháng

26 27 28 1 2 3 4 5
友引 2/1 29.1 甲申 先負 2/2 0.5 乙酉 仏滅 2/3 1.5 丙戌 大安 2/4 2.5 丁亥 赤口 2/5 3.5 戊子 先勝 2/6 4.5 己丑 友引 2/7 5.5 庚寅 先負 2/8 6.5 辛卯
5 6 7 8 9 10 11 12
先負 2/8 6.5 辛卯 仏滅 2/9 7.5 壬辰 大安 2/10 8.5 癸巳 赤口 2/11 9.5 甲午 先勝 2/12 10.5 乙未 友引 2/13 11.5 丙申 先負 2/14 12.5 丁酉 仏滅 2/15 13.5 戊戌
12 13 14 15 16 17 18 19
仏滅 2/15 13.5 戊戌 大安 2/16 14.5 己亥 赤口 2/17 15.5 庚子 先勝 2/18 16.5 辛丑 友引 2/19 17.5 壬寅 先負 2/20 18.5 癸卯 仏滅 2/21 19.5 甲辰 大安 2/22 20.5 乙巳
19 20 21 22 23 24 25 26
大安 2/22 20.5 乙巳 Ngày Equinox Vernal 赤口 2/23 21.5 丙午 先勝 2/24 22.5 丁未 友引 2/25 23.5 戊申 先負 2/26 24.5 己酉 仏滅 2/27 25.5 庚戌 大安 2/28 26.5 辛亥 赤口 2/29 27.5 壬子
26 27 28 29 30 31 1 2
赤口 2/29 27.5 壬子 先勝 2/30 28.5 癸丑 先負 3/1 0.0 甲寅 仏滅 3/2 1.0 乙卯 大安 3/3 2.0 丙辰 赤口 3/4 3.0 丁巳 先勝 3/5 4.0 戊午 友引 3/6 5.0 己未
-祝日-
3/20  Ngày Equinox Vernal - Khen ngợi thiên nhiên, trân trọng cơ thể.