Lịch nhật bản

2017Năm (平成29Năm) 10tháng

2017Năm (平成29Năm) 10tháng

24 25 26 27 28 29 30 1
赤口 8/5 3.9 甲寅 先勝 8/6 4.9 乙卯 友引 8/7 5.9 丙辰 先負 8/8 6.9 丁巳 仏滅 8/9 7.9 戊午 大安 8/10 8.9 己未 赤口 8/11 9.9 庚申 先勝 8/12 10.9 辛酉
1 2 3 4 5 6 7 8
先勝 8/12 10.9 辛酉 友引 8/13 11.9 壬戌 先負 8/14 12.9 癸亥 仏滅 8/15 13.9 甲子 大安 8/16 14.9 乙丑 赤口 8/17 15.9 丙寅 先勝 8/18 16.9 丁卯 友引 8/19 17.9 戊辰
8 9 10 11 12 13 14 15
友引 8/19 17.9 戊辰 Ngày sức khỏe và thể thao 先負 8/20 18.9 己巳 仏滅 8/21 19.9 庚午 大安 8/22 20.9 辛未 赤口 8/23 21.9 壬申 先勝 8/24 22.9 癸酉 友引 8/25 23.9 甲戌 先負 8/26 24.9 乙亥
15 16 17 18 19 20 21 22
先負 8/26 24.9 乙亥 仏滅 8/27 25.9 丙子 大安 8/28 26.9 丁丑 赤口 8/29 27.9 戊寅 先勝 8/30 28.9 己卯 先負 9/1 0.3 庚辰 仏滅 9/2 1.3 辛巳 大安 9/3 2.3 壬午
22 23 24 25 26 27 28 29
大安 9/3 2.3 壬午 赤口 9/4 3.3 癸未 先勝 9/5 4.3 甲申 友引 9/6 5.3 乙酉 先負 9/7 6.3 丙戌 仏滅 9/8 7.3 丁亥 大安 9/9 8.3 戊子 赤口 9/10 9.3 己丑
29 30 31 1 2 3 4 5
赤口 9/10 9.3 己丑 先勝 9/11 10.3 庚寅 友引 9/12 11.3 辛卯 先負 9/13 12.3 壬辰 仏滅 9/14 13.3 癸巳 Ngày văn hóa dân tộc 大安 9/15 14.3 甲午 赤口 9/16 15.3 乙未 先勝 9/17 16.3 丙申
5 6 7 8 9 10 11 12
先勝 9/17 16.3 丙申 友引 9/18 17.3 丁酉 先負 9/19 18.3 戊戌 仏滅 9/20 19.3 己亥 大安 9/21 20.3 庚子 赤口 9/22 21.3 辛丑 先勝 9/23 22.3 壬寅 友引 9/24 23.3 癸卯
-祝日-
10/9  Ngày sức khỏe và thể thao - Thực hiện các môn thể thao và duy trì một tâm trí và cơ thể khỏe mạnh.