Nhật Bản Lịch

2018năm (平成30năm) 11tháng

2018năm (平成30năm) 11tháng

28 29 30 31 1 2 3 4
仏滅 9/20 19.0 癸巳 大安 9/21 20.0 甲午 赤口 9/22 21.0 乙未 先勝 9/23 22.0 丙申 友引 9/24 23.0 丁酉 先負 9/25 24.0 戊戌 Ngày Văn hoá Quốc gia 仏滅 9/26 25.0 己亥 大安 9/27 26.0 庚子
4 5 6 7 8 9 10 11
大安 9/27 26.0 庚子 赤口 9/28 27.0 辛丑 先勝 9/29 28.0 壬寅 友引 9/30 29.0 癸卯 仏滅 10/1 0.5 甲辰 大安 10/2 1.5 乙巳 赤口 10/3 2.5 丙午 先勝 10/4 3.5 丁未
11 12 13 14 15 16 17 18
先勝 10/4 3.5 丁未 友引 10/5 4.5 戊申 先負 10/6 5.5 己酉 仏滅 10/7 6.5 庚戌 大安 10/8 7.5 辛亥 赤口 10/9 8.5 壬子 先勝 10/10 9.5 癸丑 友引 10/11 10.5 甲寅
18 19 20 21 22 23 24 25
友引 10/11 10.5 甲寅 先負 10/12 11.5 乙卯 仏滅 10/13 12.5 丙辰 大安 10/14 13.5 丁巳 赤口 10/15 14.5 戊午 Ngày Lễ Tạ ơn Lao động 先勝 10/16 15.5 己未 友引 10/17 16.5 庚申 先負 10/18 17.5 辛酉
25 26 27 28 29 30 1 2
先負 10/18 17.5 辛酉 仏滅 10/19 18.5 壬戌 大安 10/20 19.5 癸亥 赤口 10/21 20.5 甲子 先勝 10/22 21.5 乙丑 友引 10/23 22.5 丙寅 先負 10/24 23.5 丁卯 仏滅 10/25 24.5 戊辰
-祝日-
11/3  Ngày Văn hoá Quốc gia - Tự do và tình yêu hòa bình, thúc đẩy một nền văn hóa.
11/23  Ngày Lễ Tạ ơn Lao động - Tôn vinh lao động, kỷ niệm sản xuất, nhau để cảm ơn những người từ mỗi khác.