Nhật Bản Lịch

2019năm (令和元năm) 11tháng

2019năm (令和元năm) 11tháng

27 28 29 30 31 1 2 3
先勝 9/29 28.4 丁酉 仏滅 10/1 -0.0 戊戌 大安 10/2 1.0 己亥 赤口 10/3 2.0 庚子 先勝 10/4 3.0 辛丑 友引 10/5 4.0 壬寅 先負 10/6 5.0 癸卯 Ngày Văn hoá Quốc gia 仏滅 10/7 6.0 甲辰
3 4 5 6 7 8 9 10
Ngày Văn hoá Quốc gia 仏滅 10/7 6.0 甲辰 Holiday in lieu 大安 10/8 7.0 乙巳 赤口 10/9 8.0 丙午 先勝 10/10 9.0 丁未 友引 10/11 10.0 戊申 先負 10/12 11.0 己酉 仏滅 10/13 12.0 庚戌 大安 10/14 13.0 辛亥
10 11 12 13 14 15 16 17
大安 10/14 13.0 辛亥 赤口 10/15 14.0 壬子 先勝 10/16 15.0 癸丑 友引 10/17 16.0 甲寅 先負 10/18 17.0 乙卯 仏滅 10/19 18.0 丙辰 大安 10/20 19.0 丁巳 赤口 10/21 20.0 戊午
17 18 19 20 21 22 23 24
赤口 10/21 20.0 戊午 先勝 10/22 21.0 己未 友引 10/23 22.0 庚申 先負 10/24 23.0 辛酉 仏滅 10/25 24.0 壬戌 大安 10/26 25.0 癸亥 Ngày Lễ Tạ ơn Lao động 赤口 10/27 26.0 甲子 先勝 10/28 27.0 乙丑
24 25 26 27 28 29 30 1
先勝 10/28 27.0 乙丑 友引 10/29 28.0 丙寅 先負 10/30 29.0 丁卯 大安 11/1 0.5 戊辰 赤口 11/2 1.5 己巳 先勝 11/3 2.5 庚午 友引 11/4 3.5 辛未 先負 11/5 4.5 壬申
-祝日-
11/3  Ngày Văn hoá Quốc gia - Tự do và tình yêu hòa bình, thúc đẩy một nền văn hóa.
11/4  Holiday in lieu - kỳ nghỉ thay thế của "Ngày Văn hoá Quốc gia"
11/23  Ngày Lễ Tạ ơn Lao động - Tôn vinh lao động, kỷ niệm sản xuất, nhau để cảm ơn những người từ mỗi khác.