Mã hóa tương tự
Tỷ lệ giống nhauMã hóa tên
72.92% Ngôn ngữ Kirin (KOI8-U) - koi8-u Bảng mã ký tự So sánh
65.88% Ngôn ngữ Kirin (KOI8-R) - koi8-r Bảng mã ký tự So sánh
20.21% Kirin (Windows) - windows-1251 Bảng mã ký tự So sánh
14.58% OEM Cyrillic - IBM855 Bảng mã ký tự So sánh
14.06% Kirin (Mac) - x-mac-cyrillic Bảng mã ký tự So sánh
Nhân vật điều khiển Thay thế cặp Các ký tự được tạo sẵn chưa xác định
キリル言語 (KOI8-F) - koi8-f
+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+A+B+C+D+E+F
0
10
20 !"#$%&'()*+,-./
300123456789:;<=>?
40@ABCDEFGHIJKLMNO
50PQRSTUVWXYZ[\]^_
60`abcdefghijklmno
70pqrstuvwxyz{|}~
80
90©»®«·¤
A0 ђѓёєѕіїјљњћќґўџ
B0ЂЃЁЄЅІЇЈЉЊЋЌҐЎЏ
C0юабцдефгхийклмно
D0пярстужвьызшэщчъ
E0ЮАБЦДЕФГХИЙКЛМНО
F0ПЯРСТУЖВЬЫЗШЭЩЧЪ
255lá thư