Ngoài ra bạn có thể trực tiếp thả một tập tin vào mẫu đơn này